Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 117

Prepoved poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne velja le med Univerzo v Mariboru in med poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., Bresternica, katerega ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru, temveč tudi med fakultetami (medicinsko in drugimi) Univerze v Mariboru, ki delujejo v njenem okviru, in med poslovnim subjektom Probatus d.o.o., ko gre za javna naročila, o katerih odloča upravni odbor Univerze in so financirana iz javnih sredstev, iz česar izhaja, da Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru pri javnih naročilih, financiranih iz javnih sredstev, ne sme poslovati s poslovnim subjektom Probatus d.o.o..

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije(Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi omejitve poslovanja na seji dne sprejela naslednje

Pojasnilo številka 117

  • Prepoved poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne velja le med Univerzo v Mariboru in med poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., Bresternica, katerega ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru, temveč tudi med fakultetami (medicinsko in drugimi) Univerze v Mariboru, ki delujejo v njenem okviru, in med poslovnim subjektom Probatus d.o.o., ko gre za javna naročila, o katerih odloča upravni odbor Univerze in so financirana iz javnih sredstev, iz česar izhaja, da Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru pri javnih naročilih, financiranih iz javnih sredstev, ne sme poslovati s poslovnim subjektom Probatus d.o.o..

Obrazložitev

Univerza v Mariboru (v nadaljevanju Univerza) je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za stališče, ali član upravnega odbora univerze prof.dr. Alojz Križman, ki je hkrati direktor in lastnik družbe Probatus d.o.o., lahko sodeluje v postopkih gradnje medicinske fakultete proti finančnemu nadomestilu, saj kot član Upravnega odbora univerze soodloča v postopkih izgradnje medicinske fakultete univerze. Po mnenju univerze je sodelovanja člana upravnega odbora z medicinsko fakulteto sporno zaradi nastanka konflikta interesov, ko član upravnega odbora odloča o zadevi in hkrati ocenjuje svoje delo.

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, v nadaljevanju ZViS) v 22. členu opredeljuje upravni odbor kot organ upravljanja visokošolskega zavoda. Upravni odbor po navedeni določbi poleg nalog, določenih z zakonom, odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda. Po 9. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 67/08, OdPUM) ima upravni odbor univerze devet članov, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, štirje predstavniki univerze, en predstavnik študentov in en predstavnik delodajalcev. Upoštevajoč navedeno določbo OdPUM, je bil kot predstavnik ustanovitelja za člana upravnega odbora imenovan tudi prof. dr. Alojz Križman, ki je ustanovitelj in zastopnik zasebnega gospodarskega subjekta Probatus d.o.o., navedeni poslovni subjekt pa je zainteresiran za poslovno sodelovanje v postopkih gradnje medicinske fakultete kot članice Univerze. Ob upoštevanju navedenih zakonskih določb o sestavi, pristojnostih in nezdružljivosti opravljanja članstva v upravnem odboru Univerze, imenovanje prof. dr. Križmana za člana upravnega odbora ni sporno, če navedeni član oziroma poslovni subjekt, katerega lastnik in zastopnik je, poslovno ne sodeluje z Univerzo ali njenimi članicami v zadevah javnih naročil, ki se financirajo iz javnih sredstev.

O poslovnem sodelovanju poslovnega subjekta, katerega zastopnik in lastnik je član upravnega odbora Univerze z Univerzo v Mariboru, je Komisija že odločala in sprejela Pojasnilo št. 109, v katerem je ugotovila, da med Univerzo in poslovnim subjektom Probatus d.o.o. veljajo omejitve poslovanja, ki jih določa 2. odstavek 28. člena ZPKor.

Po 10. členu ZViS je Univerza pravna oseba, v okviru katere se ustanovijo fakultete in drugi zavodi, ki so članice univerze. Članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva, za katerega zagotavlja sredstva Republika Slovenija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih določa akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun Univerze. Iz 16. člena OdPUM izhaja, da Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev. Za obveznosti Univerze do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi Univerza razpolaga, odgovarja ustanovitelj. Statut Univerze v 5. členu določa, da ima samo Univerza pravdno sposobnost v postopkih pred državnimi organi in sodišči, razen v primerih iz 14. člena Statuta. Po 14. členu Statuta lahko članice univerze opravljajo tudi izobraževalne, raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške dejavnosti, ki ne sodijo v nacionalni program, če to ne ovira izvajanja njihove osnovne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Pri izvajanju teh dejavnost, po 20. členu Statuta, nastopajo članice univerze v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun in za obveznosti, ki nastanejo iz takšnega poslovanja, univerza in ustanovitelj ne odgovarjata.

Na področju upravljanja s premoženjem Univerze in njenih članic Statut v 346. in 347. členu določa, da z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje visokošolske dejavnosti in za izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov upravlja in razpolaga Univerza v soglasju z ustanoviteljem univerze. Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam Univerze. Članice univerze upravljajo in razpolagajo z nepremičninami, namenjenimi za opravljanje svetovalnega, razvojnega in drugega strokovnega dela, ki so jih pridobile iz lastnih sredstev.

Iz opisanih zakonskih in statutarnih določb izhaja, da Univerza nastopa v pravnem prometu in sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in upravljanju s premoženjem, pridobljenim iz javnih sredstev, medtem, ko njene članice nastopajo v svojem imenu in za svoj račun v pravnem prometu pri izvajanju programov, ki niso vključeni v nacionalni program ter upravljajo s premoženjem, pridobljenim iz lastnih sredstev. Iz navedenega tudi sledi, da pri projektih, namenjenih za izvedbo nacionalnega programa visokega šolstva, kot so investicije in druge naložbe, ki se financirajo iz javnih sredstev, nastopa v svojem imenu in za svoj račun Univerza kot naročnik v smislu predpisov o javnih naročilih, ki izvede vse predpisane postopke javnega naročanja. Da nastopa kot naročnik v postopkih javnega naročanja pri nabavi blaga in storitev ter gradenj Univerze v Mariboru le Univerza in ne posamične članice univerze, je razvidno tudi iz Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah o objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), sprejete na podlagi 115. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06).

V obravnavanem primeru, ko je projekt priprave in gradnje medicinske fakultete financiran iz javnih proračunskih sredstev in o njem odloča Upravni odbor Univerze, nastopa kot naročnik v javnem naročilu Univerza in ne medicinska fakulteta kot njena članica.

Po 2. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Ob upoštevanju omejitev poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor, dejstva, da je član upravnega odbora zastopnik in lastnik poslovnega subjekta Probatus, d.o.o., ter navedenih predpisov, ki veljajo za Univerzo v Mariboru, Komisija meni, da je za poslovni subjekt Probatus, d.o.o., podana omejitev poslovanja v postopkih izgradnje medicinske fakultete z Univerzo kot tudi z medicinsko fakulteto, ki je njena članica, iz česar sledi, da Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru ne sme sklepati pogodb o izvajanju storitev v postopkih javnega naročanja, povezanega z izgradnjo medicinske fakultete, s poslovnim subjektom Probatus d.o.o.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 117
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar