Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 11

Članstvo dr. Darka Friša v strokovni komisiji za arhivsko dejavnost, med katere naloge sodi tudi obravnavanje vlog, prispelih na neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje javnih kulturnih programov in projektov ter članstvo v svetu in strokovnem svetu Pokrajinskega arhiva Maribor, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur. l. RS, št. 105/04) na seji dne 5.9.2008 sprejela naslednje

Mnenje številka 11

 • Članstvo dr. Darka Friša v strokovni komisiji za arhivsko dejavnost, med katere naloge sodi tudi obravnavanje vlog, prispelih na neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje javnih kulturnih programov in projektov ter članstvo v svetu in strokovnem svetu Pokrajinskega arhiva Maribor, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Dne 21/02-2008 je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) prejela prijavo o domnevnem konfliktu interesov dr. Darka Friša, zaposlenega na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Omenjeni je član strokovne komisije za arhivsko področje pri Ministrstvu za kulturo ter član sveta in strokovnega sveta Pokrajinskega arhiva Maribor. Kot član strokovne komisije za arhivsko dejavnost pri Ministrstvu za kulturo naj bi dr. Friš imel vpliv na uredniško politiko izdaj Pokrajinskega arhiva Maribor, kjer je doslej tudi sam izdal dva zvezka Korespondence dr. Pavla Turnerja.

Da bi Komisija ugotovila, ali je pri omenjenem res nastal konflikt interesov, je pozvala Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju MK) in Pokrajinski arhiv Maribor (v nadaljevanju PAM), da ji posredujeta podatke o članih strokovne komisije pri MK in članih sveta PAM ter ju zaprosila za obrazložitev njihovih konkretnih nalog.

Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je dr. Friš član strokovne komisije za arhivsko dejavnost pri Ministrstvu za kulturo ter član sveta in strokovnega sveta Pokrajinskega arhiva Maribor.

Naloge strokovne komisije so opredeljene v 3.a členu Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 194/05), iz katerega je razvidno, da je naloga komisije med drugim tudi, da obravnava vloge, prispele na neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje javnih kulturnih programov in projektov.

Naloge sveta in strokovnega sveta Pokrajinskega arhiva Maribor so določene v 19. in 20. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/2003).

Naloge sveta arhiva:

 • nadzira zakonitost dela in poslovanja arhiva,
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje arhiva,
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
 • ocenjuje delo direktorja,
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav, ter nadzira njihovo izvajanje,
 • potrjuje letno poročilo arhiva,
 • daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
 • daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, po predhodnem soglasju ministra,
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.

Naloge strokovnega sveta arhiva:

 • spremlja in ocenjuje delovanje arhiva in politiko njegovega ustanovitelja,
 • ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je arhiv ustanovljen,
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela arhiva daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
 • daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja arhiva,
 • daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem arhiva,
 • druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in s tem sklepom.

Kot je razvidno iz dokumentacije Univerze v Mariboru, so delavci Filozofske fakultete Univerze v Mariboru zavezani k uporabi in upoštevanju Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ki v 1. odstavku 13. člena določa, da nastane nasprotje interesov v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Iz opisanih nalog sveta in strokovnega sveta Pokrajinskega arhiva Maribor ni razvidno, da bi člani sveta imeli kakršenkoli vpliv na odločanje o izdajateljski dejavnosti arhiva, vendar pa članstvo dr. Friša v strokovni komisiji za arhivsko dejavnost, med katere naloge sodi tudi obravnavanje vlog, prispelih na neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje javnih kulturnih programov in projektov, ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog, zato v predmetni zadevi nastane konflikt interesov, kot ga določa 1. odstavek 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Tretji odstavek 13. člena Kodeksa vzpostavlja obveznost javnega uslužbenca, da je pozoren na obstoj dejanskega ali možnega nasprotja interesov in da se izogne takšnemu nasprotju interesov, zato Komisija dr. Frišu predlaga, da se v bodoče izloči iz vseh postopkov strokovne komisije za arhivsko področje pri Ministrstvu za kulturo ter sveta in strokovnega sveta Pokrajinskega arhiva Maribor, ko se bodo obravnavale zadeve, v katerih bo sam nastopal kot predlagatelj ali izvajalec posameznih projektov iz delovnega področja Pokrajinskega arhiva Maribor.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 11
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar