Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 127

Ravnanje uradnih oseb, ministra in članov komisije za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki so pri nekaterih pripadnikih stalne sestave Slovenske vojske na podlagi predpisanih kriterijev in postopka ugotovili izpolnjevanje posebnih vojaških kompetenc za zasedbo formacijskih dolžnosti, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 17.4.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 127

  • Ravnanje uradnih oseb, ministra in članov komisije za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki so pri nekaterih pripadnikih stalne sestave Slovenske vojske na podlagi predpisanih kriterijev in postopka ugotovili izpolnjevanje posebnih vojaških kompetenc za zasedbo formacijskih dolžnosti, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, v kateri je navedeno, da je posebna komisija obrambnega ministrstva nekaterim zaposlenim v Slovenski vojski priznala izpolnjevanje posebnih vojaških kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti, četudi ne izpolnjujejo predpisane strokovne izobrazbe, kot to za posamezni vojaški čin določa Zakon o obrambi. Iz prijave tudi izhaja, da niso znani niti kriteriji “kompetenc” niti razmerje “kompetenc” do splošne izobrazbe, ki jih podeljujejo verificirani šolski zavodi, zaradi česar so tisti, ki so pridobili predpisano izobrazbo, v neenakem položaju. Komisijo prijavitelj prosi za mnenje, ali gre v navedenih primerih za korupcijo v smislu ZPKor.

Komisija je na podlagi dokumentacije in pravnih aktov, ki jih je predložilo ministrstvo za obrambo, v primerih izvedbe postopka ugotavljanja posebnih vojaški kompetenc za zasedbo formacijskih dolžnosti ugotovila naslednje:

  • Minister za obrambo je na podlagi trinajstega odstavka 49. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, ZSSloV) dne 5.11.2007 sprejel Sklep o ustanovitvi, sestavi, načinu delovanja in kriterijih za odločanje komisije za ugotavljanje kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski (v nadaljevanju Sklep). S Sklepom je ustanovil komisijo v sestavi: državni sekretar, načelnik Generalštaba SV in generalni sekretar. Po besedilu V. točke sklepa poda predlog, da se določena formacijska dolžnost popolni s kandidatom, ki ne izpolnjuje z zakonom in formacijo zahtevane ustrezne stopnje izobrazbe, načelnik Generalštaba SV, VI. točka sklepa pa določa kriterije za ugotavljanje ustreznosti vojaških kompetenc kandidata.
  • Komisija je na svoji seji dne 11.12.2007 sprejela Poslovnik o delu ter obravnavala predloge načelnika Generalštaba SV za ugotavljanje vojaških kompetenc.
  • Komisija je pri ugotavljanju ustreznosti vojaških kompetenc kandidata upoštevala kriterije iz Sklepa in sicer: udeležbo v vojnih aktivnostih; pridobljene ocene na različnih oblikah vojaškega usposabljanja doma in v tujini; delovne izkušnje na primerljivih dolžnostih, kot je dolžnost, na katero naj bi se kandidat razporedil; udeležbo v aktivnostih operacij kriznega odzivanja; funkcionalna znanja, pridobljena z vodenjem strateških projektov na nivoju države, na nivoju ministrstva ter uspešnim vodenjem in poveljevanjem vojaških vaj mednarodnega in državnega značaja ter pridobljeni osebni čin. Na podlagi ugotovitve izpolnjevanja navedenih kriterijev je komisija pri štirih kandidatih ugotovila, da izpolnjujejo posebne vojaške kompetence, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, za zasedbo formacijskih dolžnosti, ki se opravlja v nazivu brigadir in o tem za vsakega kandidata posebej izdala dne 10.1.2008 Ugotovitveni sklep. Navedeni sklep je podlaga za imenovanje kandidata na formacijsko dolžnost na podlagi 45. člena Zakona o obrambi in 49. člena Zakona o službi v slovenski vojski.

Vprašanja v zvezi z vojaško službo in delom v Slovenski vojski urejata Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04, v nadaljevanju ZObr) in Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, v nadaljevanju ZSSloV). ZSSloV, ki ureja posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem vojaške službe, v 13. odstavku 49. člena, ki opredeljuje pogoje za poklicno delo v vojski, določa: “Minister ustanovi komisijo za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki zahtevajo posebne vojaške kompetence, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov. Na podlagi odločitve te komisije se lahko na formacijskih mestih v Slovenski vojski zaposlijo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo drugih pogojev iz tega člena. Sestavo, način delovanja in kriterije za odločanje komisije določi minister.”

Določba 13. odstavka 49. člena ZSSloV daje posebni komisiji, ki jo ustanovi minister, podlago za ugotovitev kompetenc za opravljanje določenih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski. Na podlagi te določbe in na podlagi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, načinu delovanja in kriterijih za odločanje komisije, ki ga je izdal minister, je posebna komisija obravnavala predlog načelnika Generalštaba SV za ugotavljanje vojaških kompetenc ter ob upoštevanju predpisanih kriterijev ugotovila, da nekatere predlagane vojaške osebe izpolnjujejo posebne vojaške kompetence za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti. Iz ugotovitvenih sklepov komisije ni razvidno, da bi komisija podelila višje čine ali povišala vojaške osebe, katerih kompetence so se ugotavljale, za kar bi morala uporabiti določbe 61.,62.,63. in 63.a člena ZObr, temveč je pri posameznih kandidatih, ki ne izpolnjujejo z zakonom zahtevane ustrezne stopnje izobrazbe, ugotavljala ustreznost vojaških kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti, kot to določa 13. odstavek 49. člena ZSSloV. Iz obrazložitve navedenih sklepov izhaja, da so vsi kandidati, ki so jim bile priznane vojaške kompetence za zasedbo formacijskih dolžnosti v nazivu brigadir, imeli tudi dolgoletne vojaške izkušnje pri opravljanju dolžnosti v tem nazivu.

Ob upoštevanju navedenih dejstev je Komisija ugotovila, da je bil postopek ugotavljanja kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski skladen z zakonom, ki to področje ureja ter z aktom ministra o sestavi, načinu delovanja in kriterijih za odločanje komisije za ugotavljanje kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljen, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru, ko je komisija, imenovana s Sklepom ministra, pri določenih vojaških osebah ugotovila izpolnjevanje vojaških kompetenc, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, za zasedbo formacijskih dolžnosti, Komisija ni ugotovila kršitve predpisov in s tem dolžnega ravnanja ministra in članov komisije, ki je eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, zato je zaključila, da njihovo ravnanje ne ustreza definiciji korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Komisija je v postopku preverjanja suma korupcije v navedenih primerih tudi ugotovila, da do uveljavitve Zakona o službi v Slovenski vojski (do dne 14.8.2007), posebej njegovega 49. člena, ministrstvo za obrambo ni imelo pravne podlage za ugotavljanje kompetenc kandidatov, ki niso izpolnjevali pogojev strokovne izobrazbe, za zasedbo posameznih formacijskih dolžnost v častniškem činu. Pravno podlago za ugotovitev izpolnjevanja vojaških kompetenc, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, je ministrstvo pridobilo šele po uveljavitvi ZSSloV. Zaradi tega pred omenjenim datumom navedenim štirim kandidatom ministrstvo vojaških kompetenc mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov seveda ni moglo priznati.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 127
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar