Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 126

Ravnanje župana občine, ki je kot zastopnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta sklenil s športnim društvom v stečaju kot prodajalcem pogodbo o nakupu prizidka športnega objekta, na katerem je imel prodajalec po sklepu občinskega sveta priznano etažno lastninsko pravico, ki pa ni bila vknjižena v zemljiško knjigo, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 17.4.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 126

  • Ravnanje župana občine, ki je kot zastopnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta sklenil s športnim društvom v stečaju kot prodajalcem pogodbo o nakupu prizidka športnega objekta, na katerem je imel prodajalec po sklepu občinskega sveta priznano etažno lastninsko pravico, ki pa ni bila vknjižena v zemljiško knjigo, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, iz katere izhaja, da je občina, ki naj bi že bila lastnica športnih objektov in zemljišča v k.o. Velika Nedelja, od športnega društva v stečaju odkupila del teh svojih objektov in s tem oškodovala občinski proračun ter omogočila neupravičeno bogatenje odvetnika, ki naj bi zastopal občino in je hkrati tudi občinski svetnik. Po mnenju prijavitelja pomenijo takšna ravnanja korupcijo.

Komisija je na podlagi dokumentacije o postopkih nakupa dela poslovnih objektov športnega društva v stečaju, ki jo je predložila občina, ugotovila naslednje:

  • Občina je na občinskem svetu dne 29.3.1999 s Sklepom o določitvi objektov občinskega pomena določila več športnih objektov s pripadajočim zemljiščem kot objekte občinskega pomena, namenjene uresničevanju javnega interesa na področju športa, med katerimi je tudi telovadnica s funkcionalnimi prostori in zemljišče na parc.št. 1223 k.o. Velika Nedelja.
  • Občinski svet občine je na seji dne 13.12.1999 sprejel Sklep o priznanju lastninske pravice na športnih objektih, s katerim je trem športnim klubom in športnemu društvu priznal lastninsko pravico na klubskih prostorih. Športnemu društvu je bila priznana lastninska pravica na prizidku telovadnice s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 1223 k.o. Velika Nedelja v izmeri 76 m2. Navedeni sklep je bil podlaga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, ki pa se ni izvedel, zato je na parc. št. 1223 k.o. Velika Polana ostala vknjižba lastninske pravice na občini.
  • Stečajni senat okrožnega sodišča je dne 16.11.2007 sprejel Sklep, da se zoper športno društvo uvede stečajni postopek. V obrazložitvi sklepa je sodišče navedlo, da športno društvo kot dolžnik razpolaga s premoženjem, ki se bo po začetku stečajnega postopka preoblikovalo v stečajno maso ter s tem poplačalo upnike. Na podlagi sklepa stečajnega senata je okrožno sodišče dne 29.1.2008 objavilo javni razpis za prodajo poslovnih prostorov prizidka k telovadnici na parc. št. 1223 k.o.Velika Nedelja za izhodiščno ceno 65.900 EUR, ki jo je določil v cenilnem poročilu z dne 11.12.2007 sodni cenilec.
  • Občinski svet občine je na podlagi 16. člena Statuta občine na seji dne 12.2.2008 sprejel sklep, s katerim je pooblastil župana občine, da sklene prodajno pogodbo za poslovne prostore kot del poslovne stavbe (prizidek k telovadnici) v izmeri 76 m2 na parc. št. 1223 k.o. Velika Nedelja za 65.901 EUR. Iz sklepa tudi izhaja, da se finančna sredstva za navedeni nakup zagotovijo z rebalansom proračuna za leto 2008. Na podlagi sklepa občinskega sveta se je občina 13.2.2008 prijavila okrožnemu sodišču na javno objavo za prodajo navedenih poslovnih prostorov športnega društva.
  • Športno društvo v stečaju kot prodajalec, ki ga je zastopal stečajni upravitelj in občina kot kupec, ki jo je zastopal župan, sta 19.2.2008 sklenila Prodajno pogodbo, s katero sta se dogovorila o prodaji prizidka k telovadnici v izmeri 76 m2 za ceno 65.901 EUR. Občina se je obvezala kupnino, po odbitku plačane are v višini 10%, plačati v roku treh mesecev od podpisa pogodbe.

Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je občina v letu 1999 določila športni objekt s funkcionalnimi prostori in zemljiščem na parc. št. 1223 k.o. Velika Nedelja kot objekt občinskega pomena, v istem letu in to 13.12.1999 pa je občinski svet priznal lastninsko pravico na prizidku telovadnice s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječi na parc. št. 1223 k.o. Velika Nedelja v izmeri 76 m2, športnemu društvu. Glede na to, da je bila športnemu društvu leta 1999 priznana lastninska pravica na prizidku telovadnice, katere etažna lastnina sicer ni bila vpisana v zemljiški knjigi, je občina izkazala interes, da navedeno nepremičnino odkupi in s tem postane lastnica na celotni nepremičnin, to je na telovadnici in prizidku. Iz opisanega postopka je razvidno, da je o odkupu obravnavane nepremičnine odločal občinski svet, po njegovem pooblastilu pa je župan kot zastopnik občine sklenil prodajno pogodbo za nakup prizidka k športni dvorani s športnim društvom v stečaju. Iz razpoložljivih listin tudi izhaja, da v obravnavani zadevi ni zastopal občine odvetnik, ki je hkrati občinski svetnik, temveč je ta zastopal upnike športnega društva pri uvedbi stečajnega postopka.

Ravnanje s stvarnim premoženjem občine urejajo Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS), Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št 14/07, v nadaljevanju ZSPDPO) in Statut občine. Po 29. členu ZLS odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja občinski svet kot najvišji organ odločanja občine. Enako določbo vsebuje tudi Statut občine v 98. členu. ZSPDPO v 11. členu določa, da načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, v 16. členu pa, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja, pred izvedbo postopka ocenjeno. Nepremično premoženje oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin ali sodno zapriseženi cenilec.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru Komisija ni ugotovila kršitev predpisov in s tem kršitve dolžnega ravnanja župana, ki je sledil sklepom občinskega sveta. Glede na to, da je kršitev dolžnega ravnanja eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, le-ta pa ni bila podana, je Komisija zaključila, da ravnanje župana kot uradne osebe občine ne ustreza definiciji korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 126
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar