Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 112

Ravnanje direktorice javnega zavoda Art center, Prosenjakovci, ki je oddala javno naročilo pravnega zastopanja javnega zavoda zakonskemu partnerju v brezplačno izvajanje, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 30.1.2008 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 112

  • Ravnanje direktorice javnega zavoda Art center, Prosenjakovci, ki je oddala javno naročilo pravnega zastopanja javnega zavoda zakonskemu partnerju v brezplačno izvajanje, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, ki se nanaša na poslovanje javnega zavoda Art center, Središče 4,7 Prosenjakovci. Iz prijave izhaja, da je direktorica javnega zavoda brez javnega natečaja pooblastila svojega moža, odvetnika, da javni zavod zastopa v sporih s tretjimi in s tem troši javna sredstva ter si zvišuje lastne honorarje. Prijavitelj prosi Komisijo, da preveri, ali so podani znaki korupcije.

Komisija je pridobila dokumentacijo, potrebno za presojo navedb v prijavi. Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da je zakonski partner direktorice, ki je odvetnik, zastopal javni zavod Art center v različnih sporih pred sodišči. Za opravljanje dosedanjih pravnih storitev, po odvetnikovi izjavi, Art centru doslej še ni izstavil nobenega računa, niti ni zahteval plačila stroškov.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, ZJN), ki ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, v 24. členu določa postopke za izvedbo javnih naročil. Po 5. odstavku 24. člena ZJN se določbe zakona ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 EUR brez DDV. Naročniki so glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. Iz navedene zakonske določbe izhaja, da za opravljanje pravnih storitev pod navedeno vrednostjo, ni potrebno izvajati predpisanih postopkov kot so zbiranje ponudb, odprti postopek ali drugi postopki, če pa so storitve brezplačne, pa tudi evidence o oddaji javnega naročila z navedbo vrednosti ni potrebno voditi.

ZPKor v 2. členu definira korupcijo kot vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Ob upoštevanju 2. člena ZPKor, Komisija v obravnavanem primeru, ko je zakonski partner direktorice nudil brezplačne odvetniške storitve, ni ugotovila kršitev predpisov in s tem tudi ne dolžnega ravnanja odgovorne osebe javnega zavoda, zaradi česar ni podanih elementov korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 112
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar