Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 111

Kmetije in kmetijska gospodarstva v občini Sevnica, katerih nosilec je občinski funkcionar, iz občinskega proračuna lahko pridobivajo državno pomoč, namenjeno za predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov ter prodajo kmetijskih pridelkov, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji oziroma kmetijskem gospodarstvu.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 30.1.2008 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 111

  • Kmetije in kmetijska gospodarstva v občini Sevnica, katerih nosilec je občinski funkcionar, iz občinskega proračuna lahko pridobivajo državno pomoč, namenjeno za predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov ter prodajo kmetijskih pridelkov, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji oziroma kmetijskem gospodarstvu.

Obrazložitev

Občina Sevnica je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje, ali občina lahko dodeli državno pomoč kmetiji, katere nosilec je občinski svetnik, za promocijo kmetijskih proizvodov na sejmu Turizem in prosti čas. Nosilec kmetije ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in bi v okviru sejma promoviral predelavo in obdelavo suhomesnatih izdelkov. Občina je dopisu priložila besedilo Javnega razpisa in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju Pravilnik Občine Sevnica).

Državne pomoči ureja 30. člen ZPKor, ki določa, da poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni do državnih pomoči. Komisija je na podlagi navedene zakonske določbe in ob upoštevanju, na Državnem zboru, sprejetega amandmaja besedila predloga ZPKor, iz katerega so bile državne pomoči za kmetijska gospodarstva in kmetije izločene iz prepovedi pridobivanja, sprejela Načelno mnenje št. 7, ki glasi: “Kmetije in kmetijska gospodarstva, katerih nosilec je funkcionar, ne sodijo med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije.” V navedenem načelnem mnenju se je Komisija oprla na mnenje matičnega delovnega telesa Državnega zbora, ki je glasilo: “Državne pomoči, ki jih država namenja kmetijskim gospodarstvom niso pomoči tiste vrste, do katerih funkcionar ne bi bil upravičen. Pravila dodeljevanja državnih pomoči v kmetijstvu so točno določena. Namen dodeljevanja teh pomoči je nadomestitev izpada dohodka in oblikovanje krajine. Iz namena in ciljev teh pomoči izhaja, da nikakor ne morejo biti v koliziji s funkcijo funkcionarja.”

Definicijo dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in ukrepe kmetijske strukturne politike ter njihovo financiranje določa Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, ZKme), pogoje dodeljevanja državnih pomoči za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Sevnica pa natančneje določa Pravilnik Občine Sevnica, katerih določila povzema tudi Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2008.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je po 68. členu ZKme s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Iz 28. člena ZKme izhaja, da so ukrepi kmetijske strukturne politike praviloma podpora kmetijski dejavnosti, namenjena zlasti: območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, okolju prijazni kmetijski dejavnosti, naložbam v kmetijska gospodarstva, mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov, dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in gozdarstvu, naložbam v predelavo kmetijskim pridelkov oziroma živil in razvoju podeželja. V okviru navedenih zakonskih ukrepov so tudi v Pravilniku Občine Sevnica kot eden izmed ukrepov opredeljene naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Navedeni pravilnik določa, da se sredstva za izvajanje tega ukrepa namenjajo za: predelavo kmetijskih proizvodov, kot so: sadje, zelenjava, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki, prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije, turizem na kmetiji in dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, kot je domača obrt. Upravičenci do državne pomoči za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sevnica.

Iz navedenih predpisov izhaja, da je dopolnilna dejavnost na kmetiji vezana izključno na dejavnost kmetijstva oziroma gozdarstva, ki jo lahko opravljajo le kmetijska gospodarstva in kmetije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Med dopolnilne kmetijske dejavnosti štejejo predelava kmetijskih proizvodov in prodaja kmetijskih pridelkov, na katero je po naravi stvari tesno vezana tudi promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Ob upoštevanju določb 30. člena ZPKor, določb ZKme in Načelnega mnenja št. 7, Komisija meni, da so kmetije in kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov na sejmih ter prodajo kmetijskih izdelkov kot dopolnilno kmetijsko dejavnostjo in katerih nosilec je občinski funkcionar, upravičene pridobivati državno pomoč iz proračuna občine, v kateri opravlja funkcionar svojo funkcijo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 111
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar