Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 113

Opravljanje nalog generalnega direktorja Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo in hkratno upravljanje gospodarske družbe s področja trgovanja z naftnimi derivati predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji 30.1.2008 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 113

  • Opravljanje nalog generalnega direktorja Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo in hkratno upravljanje gospodarske družbe s področja trgovanja z naftnimi derivati predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela anonimni dopis, iz katerega izhaja, da ima generalni direktor direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo skupaj s svojo ženo podjetje, ki se ukvarja s trgovanjem z naftnimi derivati. Prijavitelj v dopisu sprašuje ali je dopustno, da ima direktor podjetje, ki se ukvarja s trgovanjem z naftnimi derivati, ki jih kot generalni direktorata neposredno nadzoruje in določa ceno ter poziva Komisijo, da ustrezno ukrepa.

Direktorat za notranji trg ministrstva za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na nadzor cen, preskrbo in blagovne rezerve, prost pretok blaga in storitev, tehnično zakonodajo, upravljanje, reševanje in prestrukturiranje podjetij, trgovine in varstva pravic ter prava družb. V okviru navedenih področij dela direktorat med drugim pripravlja predloge predpisov s področja nadzora in oblikovanja cen, izvaja ukrepe s področja cen, organizira oblikovanje sistema preskrbe in državnih blagovnih rezerv vključno z obveznimi rezervami naftnih derivatov za zagotavljanje nemotene preskrbljenosti trga in s tem stabilnosti cen, priprava in spremljanje predpisov s področja trgovinske dejavnosti in priprava strokovnih mnenj, spremljanje individualnih programov prestrukturiranja in nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči za prestrukturiranje podjetij ter druge naloge.

Iz opisanih nalog direktorata za notranji trg je razvidno, da opravlja navedeni direktorat pomembne naloge, ki vplivajo na poslovanje družb oziroma podjetij, ki se ukvarjajo s trgovanjem naftnih derivatov, predvsem nadzira cene naftnih derivatov, vodi politiko s področja blagovnih rezerv, spremlja predpise s področja trgovinske dejavnosti, opravlja nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči za prestrukturiranje podjetij.

Po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01) nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Izhajajoč iz nalog direktorata za notranji trg, je njegov direktor odgovoren predvsem za izvajanje nadzora nad cenami naftnih derivatov, za oblikovanje nemotene preskrbe in blagovnih rezerv naftnih derivatov ter za spremljanje predpisov s področja trgovinske dejavnosti. Navedena uradniška dela posegajo na uravnavanje cen, trga in trgovine z naftnimi derivati, ki je osnovna dejavnost zasebne gospodarske družbe, katere 100% lastnik in edini družbenik je sam direktor direktorata, njegova zakonska partnerka pa zakonita zastopnica družbe. Kot 100% lastnik izvršuje v družbi upravljavske pravice, določene v 501. do 513. členu Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, ZGD), predvsem pa odloča o razporejanju dobička, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, postavitvi in odpoklicu poslovodje (direktorja), spremembi kapitalskih deležev in drugih zadevah, ki jih določa zakon in družbena pogodba, iz česar izhaja, da kot edini družbenik upravlja družbo v celoti.

V obravnavanem primeru, ko direktor direktorata za notranji trg poleg uradniških nalog upravlja zasebno gospodarsko družbo, ki se ukvarja s trgovanjem z naftnimi derivati, nad katerimi vodi navedeni direktorat politiko, opravlja nadzor cen ter skrbi za sistem preskrbe in državnih blagovnih rezerv, Komisija meni, da je podan konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Ob upoštevanju navedene določbe je po mnenju Komisije direktor direktorata v položaju, ko njegov osebni interes za uspešno upravljanje zasebne družbe lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog, oziroma je v situaciji, ko pri upravljanju zasebne družbe lahko zlorabi informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne, kar v tem primeru predstavlja konflikt interesov. Javni uslužbenec se navedenemu konfliktu interesov lahko izogne s prenosom lastniškega deleža v zasebni družbi na drugo osebo ali z odpovedjo opravljanju nalog direktorja direktorata za notranji trg.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 113
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar