Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 101

Ravnanje uradne osebe občine, ki brez javnega razpisa sklene pogodbo o financiranju kulturnega projekta z izvajalcem, katerega ustanovitelj ni občina, niti kot prejemnik sredstev ni določen v proračunu občine, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 9.10.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 101

  • Ravnanje uradne osebe občine, ki brez javnega razpisa sklene pogodbo o financiranju kulturnega projekta z izvajalcem, katerega ustanovitelj ni občina, niti kot prejemnik sredstev ni določen v proračunu občine, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo o sumu korupcije v eni od slovenskih občin pri financiranju filmskega festivala v tej občini. Po navedbah prijaviteljev občina brez javnega razpisa in brez predložitve programa financira festival iz proračuna, uporabnik sredstev pa je zasebna organizacija, katere programski vodja je občinski svetnik. Občinski svetnik, ki je tudi direktor festivala, naj bi pri sprejemanju proračuna vplival na dodelitev sredstev za izvedbo festivala. Sredstva za izvedbo festivala so bila namreč rezervirana v proračunu občine za leto 2007 v posebni postavki.

Komisija je občino zaprosila za podatke o financiranju festivala, razpisno dokumentacijo ter sklenjene pogodbe o dodelitvi proračunskih sredstev posameznim organizatorjem festivala. Po pregledu pridobljene dokumentacije je Komisija ugotovila, da je občina dne 25.5.2007 s kulturno turističnim društvom sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvedbe kulturnega projekta festival filma in vina 2007 v višini 12.500 EUR. Pogodbo sta podpisala župan občine in predsednik društva, ki je hkrati občinski svetnik. Iz pogodbe izhaja, da so izvajalci projekta “Grossmannov festival filma in vina 2007” kulturno turistično društvo, še eno kulturno društvo in Prleško razvojna agencija. Sredstva za izvedbo projekta v višini 12.500 EUR so bila na podlagi pogodbe z dne 25.5.2007 dodeljena prvemu – kulturno turističnemu društvu. Iz pogodbe in ostale dokumentacije ni razvidno, da bi občina sklenila pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa. Občina je v dopisu navedla, da javnega razpisa ni izvedla zato, ker se pri sofinanciranju pojavlja le kot partner.

Javne kulturne programe in projekte ter njihovo financiranje opredeljuje Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in nasl., v nadaljevanju ZUJIK).Po 60. členu ZUJIK je podpora kulturnim projektom oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu. V 61. členu je določeno, da država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem kulturnega projekta pogodbo iz 93. člena na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem v tem zakonu. Iz 62. člena izhaja, da za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.

Iz Odloka o proračunu občine za leto 2007 je razvidno, da so med tekočimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pod postavko “Sofinanciranje Grossmannovega projekta digitalnega filma”, rezervirana sredstva v višini 12.500 EUR. V proračunu občine ni bil določen prejemnik sredstev, temveč le namen dodelitve sredstev, to je izvedba festivala, za izvedbo katerega lahko na javnem razpisu v smislu 62. člena ZUJIK konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.

Po mnenju Komisije so bila s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju izvedbe kulturnega projekta s kulturno turističnim društvom kršena določila 61. in 62. člena ZUJIK, ker izvajalec festivala ni bil izbran preko javnega razpisa oziroma javnega poziva.

Korupcija je v 3. alinei 2. člena ZPKor definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru je uradna oseba občine s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta z zasebno pravno osebo brez predhodno izvedenega javnega razpisa kršila dolžno ravnanje in s tem omogočila pridobitev koristi zasebnopravnemu subjektu, katerega zastopnik je član občinskega sveta te občine. Ob upoštevanju opisane kršitve dolžnega ravnanja so izpolnjeni vsi elementi definicije korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 101
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar