Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 102

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela začasnega direktorja javnega podjetja preko poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj in zastopnik je občinski svetnik, ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS, št. 105/04) na seji dne 9.10.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 102

  • Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela začasnega direktorja javnega podjetja preko poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj in zastopnik je občinski svetnik, ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo občana, v kateri navaja, da občinski svetnik v občini opravlja poleg svetniške funkcije še pogodbeno delo zastopnika javnega komunalnega podjetja, hkrati pa je tudi lastnik in direktor poslovnega subjekta, preko katerega se izvaja opisano pogodbeno delo v komunalnem podjetju. Komisijo poziva, naj ugotovi ali je občinski svetnik lahko hkrati zastopnik javnega podjetja in direktor poslovnega subjekta.

Drugi odstavek 3. člena ZPKor določa, da se določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe zakona uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Nezdružljivost opravljanja funkcije nepoklicnih funkcionarjev s pridobitno dejavnostjo opredeljuje ZPKor v 21. členu, ki določa, da nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Določbe o nezdružljivosti funkcije občinskega svetnika z drugim delom oziroma funkcijami vsebuje tudi 37.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS). Ta določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Pristojnosti občinskega sveta opredeljuje 29. člen ZLS, ki poleg volilne, urejevalne in funkcije odločanja podeljuje občinskemu svetu tudi nadzorno funkcijo, v katero uvršča nadzor nad delom župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

V konkretnem primeru je direktorja javnega podjetja imenoval nadzorni svet javnega podjetja in ne občinski svet, zaradi česar za direktorja javnega podjetja ne veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor.

Izhajajoč iz 21. člena ZPKor je občinski svetnik pri opravljanju svoje funkcije omejen le z dejavnostjo upravljanja oziroma zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če opravlja nadzor nad njihovim delom, kar pomeni, da po navedeni zakonski določbi ni podana nezdružljivost funkcije z izvajanjem začasnega zastopanja javnega komunalnega podjetja. Tudi po 37. b členu ZLS je nezdružljivost podana, če občinski svetnik opravlja delo v občinski upravi. Glede na to, da občinski svetnik ne opravlja dela v občinski upravi, temveč zastopa javno podjetje, se v konkretnem primeru navedena določba ne more uporabiti.

V obravnavanem primeru je možno ugotavljati konflikt interesov kot situacijo, v kateri prihaja do dejanskega ali navideznega nasprotja med javnimi interesi funkcije, ki jo ista oseba opravlja hkrati kot direktor javnega podjetja (preko pogodbenega odnosa s poslovnim subjektom, katerega je lastnik ter direktor), njegovimi zasebnimi interesi v poslovnem subjektu, ko ta opravlja naloge po sklenjeni pogodbi z javnim komunalnim podjetjem ter funkcijo občinskega svetnika, zlasti zaradi 29. člena ZLS in tudi 71. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in ostali), ki določa pristojnost organa občinske uprave, da usklajuje delo in finančne načrte v javnih podjetjih ter opravlja nadzor nad poslovanjem podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

Zastopnik javnega komunalnega podjetja lahko pri sprejemanju odločitev v javnem podjetju in v občinskem svetu zaradi pogodbeno urejenega odnosa med javnim komunalnim podjetjem in njegovim zasebnim podjetjem, katerega je hkrati tudi direktor, dejansko ali navidezno vpliva na nepristransko in objektivno odločanje in s tem na neodvisno opravljanje javne funkcije, s čimer zaide v konflikt interesov.

Da bi se zastopnik javnega podjetja in občinski svetnik izognil konfliktu interesov, Komisija priporoča, da naj se bodisi odpove pogodbenemu opravljanju funkcije zastopanja javnega podjetja preko svojega zasebnega podjetja ali pa izloči iz vseh obravnav na občinskem svetu, katerih predmet je izvrševanje odločitev občinskega sveta glede financiranja in poslovanja javnega podjetja.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 102
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar