Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 58

Funkcija člana občinskega sveta je združljiva s funkcijo državnega sekretarja in predstojnika Službe Vlade RS za razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor. Funkcija člana občinskega sveta je združljiva z delom v Zvezi kulturnih društev, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij, na seji dne 9.1.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 58

  1. Funkcija člana občinskega sveta je združljiva s funkcijo državnega sekretarja in predstojnika Službe Vlade RS za razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor.
  2. Funkcija člana občinskega sveta je združljiva z delom v Zvezi kulturnih društev, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor.

Obrazložitev

1.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo za mnenje o nezdružljivosti funkcij mestnih svetnikov. V dopisu sprašuje ali je funkcija člana občinskega sveta združljiva s funkcijo državnega sekretarja, ki je hkrati predstojnik službe Vlade RS za razvoj in ali je funkcija članice občinskega sveta, ki se je iz občinske uprave prezaposlila v Zvezo kulturnih društev Murska Sobota, financirane tudi iz občinskega proračuna, združljiva z delom v navedeni Zvezi.

21. člen ZPKor, ki ureja nezdružljivost funkcij nepoklicnih funkcionarjev, določa, da nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetij, javnih skladih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom. Navedena omejitev se ne nanaša na opravljanje dela v državni upravi ali v osebah zasebnega prava, zato se v obravnavanih primerih določbe 21. člena ZPKor ne more uporabljati. Po 31. členu ZPKor se določbe tretjega poglavja, v okvir katerega sodijo tudi določbe o nezdružljivosti funkcij, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena.

Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami ali delom določa Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS), za ministre in predsednika Vlade RS pa Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVRS).

Po 37.b členu ZLS funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem svetu in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

V določbi 37.b člena ZLS je podana prepoved opravljanja funkcije člana občinskega sveta z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih se izvršuje nadzor nad zakonitostjo oziroma strokovnostjo dela organov občine. Delovno področje Službe Vlade RS za razvoj, ki ga vodi državni sekretar, je usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije in opravljanje nalog, ki se nanašajo na gospodarske in socialne reforme ter razvoj. Navedena vladna služba nudi ministrstvom strokovno pomoč ter sodeluje pri pripravi zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov, ki so potrebni za izvedbo Strategije razvoja Slovenije 2007- 2013. Iz navedenega opisa delovnega področja in nalog, ki jih opravlja vladna služba za razvoj, niso razvidna pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, primernostjo ali strokovnostjo dela organov občine, iz česar je možno zaključiti, da predstojnik Službe Vlade RS za razvoj nima nadzorstvenih pooblastil v zvezi z delom organov občine. Glede na to, da po določbah ZVRS funkcija državnega sekretarja ni nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, pa tudi po določbah ZLS funkcija predstojnika vladne službe za razvoj ne vsebuje pooblastil za izvajanje nadzora nad delom organov občine, po mnenju Komisije ni podana ovira za hkratno opravljanje funkcije državnega sekretarja in predstojnika vladne službe za razvoj ter funkcije člana občinskega sveta, zaradi česar sta navedeni funkciji medsebojno združljivi.

2.

Funkcija člana občinskega sveta je po določbah 37.b člena ZLS nezdružljiva tudi z delom v občinski upravi. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Zveza kulturnih društev, ki jo ustanovita najmanj dve društvi, pa je v smislu Zakona o društvih (Uradni list RS, št.61/06, ZDru-1) pravna oseba zasebnega prava, ki samostojno opravlja svojo registrirano dejavnost in za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Kot pravna oseba zasebnega prava nastopa v pravnem prometu v svojem imenu za svoj račun, zato ne sodi v okvir delovanja občinske uprave, četudi pridobiva del sredstev za opravljanje dejavnosti iz občinskega proračuna.

V obravnavanem primeru, ko članica občinskega sveta opravlja dela v Zvezi kulturnih društev kot samostojni pravni osebi zasebnega prava, ta dela pa ne sodijo v okvir del občinske uprave, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z delom v Zvezi kulturnih društev.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 58
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar