Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 45

Sodelovanje javnega uslužbenca v postopku testiranja orožja, na podlagi katerega je bil v postopku javnega naročila kot dobavitelj izbran poslovni subjekt, s katerim ima javni uslužbenec poslovne stike, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi konflikta interesov v Slovenski vojski, na seji dne 21.7.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 45

  • Sodelovanje javnega uslužbenca v postopku testiranja orožja, na podlagi katerega je bil v postopku javnega naročila kot dobavitelj izbran poslovni subjekt, s katerim ima javni uslužbenec poslovne stike, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo novinarja, v kateri ta opisuje sodelovanje oficirja Slovenske vojske pri izbiri avtomatskih pušk za Slovensko vojsko. V prijavi navaja, da je navedeni oficir, torej javni uslužbenec, sodeloval pri testiranju pušk, za dobavo teh pušk pa je bila izbrana družba Arex, d.o.o., s katero je uslužbenec poslovno povezan. Povezava med obema subjektoma je v tem, da je v evidencah Urada za intelektualno lastnino javni uslužbenec evidentiran kot izumitelj ročnega raketometa, zasebna družba Arex, d.o.o., pa kot imetnik tega istega izuma.

Komisija je na podlagi navedene prijave ugotavljala, ali je v konkretnem primeru nastal konflikt interesov v smislu Zakona o javnih uslužbencih oziroma Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

V smislu 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.56/02 in nasl., v nadaljevanju ZJU) ima oseba, zaposlena v javnem sektorju, status javnega uslužbenca, za katerega veljajo na področju konflikta interesov določbe 100. člena ZJU in določila Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01, v nadaljevanju Kodeks).

Prvi odstavek 100. člena ZJU določa uradniku med drugim prepoved opravljanja dejavnosti, ki vpliva na nepristransko opravljanje dela ali zaradi katere bi javni uslužbenec lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne. Izumiteljstvo samo po sebi ni dejavnost, zaradi katere bi lahko bile kršene citirane določbe, zaradi česar po mnenju Komisije kršitev 100. člena ZJU ni podana.

Kodeks v 8. členu določa, da javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je tudi, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to njegovo nasprotje resnično ali možno.

Po 13. členu Kodeksa nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes isto določilo definira kot “kakršnokoli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, prijatelje in osebe ali osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike”.

Tretji odstavek Kodeksa vzpostavlja obveznosti javnega uslužbenca, da je pozoren na obstoj dejanskega ali možnega nasprotja interesov in da se izogne takšnemu nasprotju interesov.

V obravnavanem primeru, ko je javni uslužbenec, oficir Slovenske vojske pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino vpisan pod štev. 21520 kot izumitelj večnamenskega ročnega protioklepnega raketometa, imetnik izuma pa je družba Arex, Proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o., Šentjernej, obstaja dejanska poslovna povezanost med javnim uslužbencem in pravno osebo zasebnega prava Arex, d.o.o., ki naj bi bila v postopku javnega naročila izbrana kot dobavitelj orožja in je s tem pridobila očitno premoženjsko korist. Vpliv javnega uslužbenca, ki je poslovno povezan z družbo Arex, d.o.o., na izbiro te družbe kot dobavitelja orožja, je bil izražen v njegovem sodelovanju v postopku testiranja orožja ter sestavi poročila, na podlagi katerega je bilo v postopku javnega naročila izbrano testirano orožje.

Upoštevajoč poslovne povezave med javnim uslužbencem ter izbranim dobaviteljem orožja, Komisija meni, da je sodelovanje tega javnega uslužbenca v komisiji za testiranje orožja ter pri pripravi njegovega poročila, ki naj bi bilo osnova za odločitev o izbiri, vplivalo oziroma vsaj ustvarilo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog in tako ustvarilo nasprotje interesov. Javni uslužbenec bi temu nasprotju lahko in moral izogniti s tem, da bi se izločil iz vseh postopkov, ki so v kakršnikoli zvezi s sodelovanjem družbe Arex, d.o.o., v postopkih javnega naročanja, kar je ravnanje, ki ga zahtevata tudi 8. člen in tretji odstavek 13. člena omenjenega Kodeksa. Ker tega ni storil, je prekršil obe citirani določbi in dopustil nastanek nasprotja interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 45
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar