Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 24

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, katerega 100% lastnik je občinski svetnik, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po sedaj veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila občine Črna na Koroškem na seji dne 14.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 24

  • Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, katerega 100% lastnik je občinski svetnik, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po sedaj veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Obrazložitev

Občina Črna na Koroškem je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo v zvezi z omejitvijo poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor. V vlogi sprašuje, ali občina lahko posluje preko javnega naročila velike ali male vrednosti s podjetjem, ki je v 100% lasti občinskega svetnika.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za oddajo blaga in storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Občinski svetnik ima v smislu 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03) status funkcionarja samoupravne lokalne skupnosti, zato zanj veljajo določbe ZPKor v celoti.

Glede na to, da je občinski svetnik kot funkcionar lastnik podjetja in ima v njem 100% delež, ta poslovni subjekt brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije, izdanega na podlagi 5. odstavka 28 člena ZPKor ne sme prek javnih naročil poslovati z občino in z drugimi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Izjema so naročila male vrednosti, če je posamična ali mesečna vrednost javnega naročila manjša od 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev oziroma 1.666.000 tolarjev za gradnje.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 24
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar