Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je nujno, da je v aktu imenovan zaupnik ali zadostuje le opis podaje prijave?

Category: Javni sektor

Zavezanec na podlagi štirinajstega odstavka 9. člena ZZPri sprejme notranji akt, v katerem opiše notranjo pot za prijavo in opredeli zlasti:

  1. zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav ter morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav;
  2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  3. postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
  4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
  5. obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
  6. način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca o vsebinah iz petnajstega odstavka tega člena.

Zavezanec v skladu s petnajstim odstavkom 9. člena ZZPri zagotovi tudi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo in o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

Ali je nujno, da je v aktu imenovan zaupnik ali zadostuje le opis podaje prijave?
Ali je nujno, da je v aktu imenovan zaupnik ali zadostuje le opis podaje prijave?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar