Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede oddajanja vile na Bledu v lasti poslanca Branka Grimsa. Zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov je primer odstopila Državnemu zboru RS (DZ), Finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS), sama pa zadevo zaključila, saj kršitev iz lastnih pristojnosti glede na doslej znane informacije ni potrdila. Je pa omenjene institucije zaprosila, da jo najpozneje po zaključku obravnave obvestijo o svojih ugotovitvah; po tem bo Komisija glede na vsebino njihovih ugotovitev preučila, ali obstajajo kakršnikoli sumi kršitev, ki terjajo uvedbo nadaljnjih postopkov iz lastne pristojnosti.

Predhodni preizkus v zadevi je Komisija na podlagi medijskega poročanja uvedla novembra 2023. V prispevkih so mediji navajali, da je Branko Grims lastnik vile na Bledu ter da je nepremičnino po nakupu v celoti prenovil in jo uporablja v turistične namene, poslovno dejavnost oddajanja nepremičnine pa da izvaja njegova žena. V predhodnem preizkusu je Komisija vpogledala v lastne in javne evidence, preverila medijske objave ter pridobila podatke FURS in druge relevantne podatke.

Komisija je preverjala, ali je Branko Grims izpolnil vse obveznosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede poročanja premoženjskega stanja in ali gre v konkretnem primeru za kakršnokoli nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Na podlagi vpogleda v lastne evidence je Komisija ugotovila, da je Branko Grims redno in pravočasno poročal o svojem premoženjskem stanju in na tem področju, glede na razpoložljive podatke, ni ugotovila kršitev.

Zaradi preverbe prijave podatkov iz naslova oddajanja premoženja v najem je Komisija zadevo odstopila FURS, zaradi uskladitve podatkov katastra nepremičnin z dejanskim stanjem pa GURS. 

Področje nezdružljivosti funkcij pa za poslance primarno ureja Zakon o poslancih (ZPos), ki določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Ker je za presojo skladnosti ravnanj poslancev z določbami ZPos pristojen DZ, mu je Komisija odstopila zadevo v obravnavo. Zaradi morebitnih sumov kršitev ZIntPK ter s tem nadaljnje obravnave v okviru lastnih pristojnosti je Komisija vse tri navedene organe (DZ, FURS in GURS) zaprosila, da jo po zaključku obravnave obvestijo o svojih ugotovitvah.

Takšno ravnanje lahko predstavlja obvod zakonskih določb

Ob tem Komisija opozarja, da lahko ravnanje, ko zavezanec upravljanje z lastno nepremičnino prenese na družinskega člana, predstavlja obvod zakonskih določb o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z opravljanjem javne funkcije. Takšni obvodi so lahko zakoniti, ne pa tudi legitimni, hkrati pa predstavljajo visoko izpostavljenost tveganjem za nastanek kršitev. Tveganja pa lahko uradne osebe ustrezno upravljajo oziroma preprečijo kršitev samo, če pri opravljanju svoje javne funkcije delujejo z visoko stopnjo osebne integritete, transparentno in odgovorno.

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar