Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija je zaključila postopek obravnave sumov kršitev ZIntPK glede Aleša Šabedra

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov Aleša Šabedra pri opravljanju nalog na različnih položajih na Ministrstvu za zdravje in v javnih zdravstvenih zavodih. Del prijave je odstopila Inšpektoratu za javni sektor Ministrstva za javno upravo, ki je pristojen za nadzor nad morebitnimi sumi kršitev nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij uradnikov na položaju, kar je Aleš Šabeder kot v. d. direktorja Urada za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvu (Urad). Pri presoji iz svojih pristojnosti, tj. nasprotja interesov Aleša Šabedra kot člana ali predsednika sveta javnega zdravstvenega zavoda, pa Komisija ni ugotovila kršitev, je pa Vladi RS (Vlada) posredovala dopis v zvezi z upravljanji korupcijskih tveganj, Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Maribor in Onkološkemu inštitutu (OI) Ljubljana pa dopis s pojasnilom instituta nasprotja interesov.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave julija 2022. V njej je bilo več očitkov, povezanih s sumi nasprotja interesov Aleša Šabedra, ki izvirajo iz njegovega hkratnega opravljanja  več funkcij oziroma več vlog. Aleš Šabeder je bil namreč na zaupanje zaposlen kot sekretar v kabinetu ministra za zdravje, hkrati ga je Vlada na svoji 5. redni seji 23. 6. 2022 imenovala za predstavnika ustanovitelja v svet javnih zdravstvenih zavodov OI Ljubljana in UKC Maribor. Dodatno je Vlada 1. 7. 2022 ustanovila Urad, za vršilca dolžnosti direktorja pa 8. 7. 2022 imenovala Aleša Šabedra.

Komisija je zadevo podrobno proučila ter pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila Vlade, Ministrstva za zdravje (MZ), Ministrstva za javno upravo in javnih zavodov. Aleš Šabeder je kot član (ali predsednik) sveta obeh javnih zavodov uradna oseba po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Vendar pa v konkretnih postopkih obravnav ali odločanja svetov obeh zavodov ni ugotovila sumov kršitev nasprotja interesov, kot ga določa ZIntPK. Zato je postopek ustavila.

V zadevi je Komisija proučila tudi morebitna korupcijska tveganja, povezana z imenovanjem iste osebe na različne položaje v ministrstvu in javnih zdravstvenih zavodih, ter Vladi RS poslala dopis v zvezi z upravljanji korupcijskih tveganj, ki iz tega lahko izhajajo. UKC Maribor in OI Ljubljana pa je v luči preventivnega delovanja, preprečevanja nastanka kršitev nasprotja interesov ter ustreznega ravnanja članov svetov javnih zdravstvenih zavodov posredovala dopis s pojasnilom tega instituta.

Za del prijave je pristojno Ministrstvo za javno upravo

Za presojo morebitnih sumov kršitev nezdružljivosti funkcij, ki bi izvirala iz hkratnega opravljanja več funkcij Aleša Šabedra, Komisija ni pristojna, saj določbe ZIntPK o nezdružljivosti funkcij veljajo le za funkcionarje, kar pa Aleš Šabeder ni niti kot član (ali predsednik) sveta javnega zdravstvenega zavoda, niti kot svetovalec v kabinetu ministra za zdravje, niti kot v.d. direktorja Urada. Aleš Šabeder je kot v. d. direktorja Urada uradnik na položaju, področje nasprotja interesov ali nezdružljivosti funkcij zanje pa urejajo določbe 100. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za presojo sumov kršitev navedenih določb je tako pristojen Inšpektorat za javni sektor, zato mu je Komisija zadevo odstopila v proučitev, ali je šlo za kršitev zakonodaje. Komisija pri tem poudarja, da če drugi zakoni oziroma predpisi dovoljujejo prakse, kot je »sedenje na dveh stolih« za na primer poslovodne osebe javnih zavodov, pa so te za določen del družbe nesprejemljive (nelegitimne), je torej treba sprejeti drugačno sistemsko rešitev.

Komisija je zaključila postopek obravnave sumov kršitev ZIntPK glede Aleša Šabedra
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar