Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 49. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 49. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 12. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 48. seje senata Komisije
2. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
3. Akt o spremembah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisije za preprečevanje korupcije
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Predlog Sklepa za vpogled v spis
6. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
7. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 27. 12. 2022, do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Petra.Zajc@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 27. 12. 2022, ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 49. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar