Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ocena integritete: kljub aktivni vlogi Komisije med funkcionarji še vedno nerazumevanje zakonskih obveznosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v Poročilu ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja (ocena integritete) ugotovila nekatere nepravilnosti pri funkcionarjih Državnega zbora, vlade in ministrstev. Ugotovitve kažejo še vedno prisotno nerazumevanje in potencialno nespoštovanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je v veljavi že več kot desetletje ter o določbah katerega Komisija redno in proaktivno ozavešča vse zavezance. V primerih zaznanih sumov kršitev bo tako Komisija izvedla ustrezne postopke.

S postopkom ocene integritete, uvedenim po letošnjih državnozborskih volitvah, je Komisija pri izbranih funkcionarjih preverjala spoštovanje določb ZIntPK s področja dveh institutov, pri katerih se pogosto pojavljajo nejasnosti in kršitve glede izpolnjevanja obveznosti zavezancev (nezdružljivost funkcij in poročanje premoženjskega stanja). Nezdružljivost funkcij sicer urejajo določbe 26. in 27. člena ZIntPK, dolžnost (pravočasne) prijave premoženjskega stanja pa 41., 42. in prvega odstavka 43. člena ZIntPK.

Potencialne kršitve pri nezdružljivosti funkcij

Komisija je na podlagi pridobljenih podatkov ugotovila, da je štirje od 14 funkcionarjev, ki sicer opravljajo zakonsko dovoljeno dejavnost, o začetku dejavnosti še niso obvestili, so pa pridobili dovoljenje delodajalca. Te bo Komisija pozvala k pojasnilu, saj je možno, da dejavnosti še niso začeli opravljati in zato Komisije še niso obvestili (ZIntPK določa rok osmih delovnih dni od začetka opravljanja dejavnosti do obveščanja Komisije).

Izmed sedmih funkcionarjev, ki hkrati opravljajo tudi članstvo ali dejavnost v skladu z zakonskimi določbami, jih šest opravlja dejavnost, pri kateri se pojavlja sum kršitve določb 27. člena ZIntPK. Od teh je eden že pristopil k odpravi nezdružljivosti, enemu pa je medtem prenehala funkcija funkcionarja. Za štiri, ki na dan sprejetja ocene integritete (14. 10. 2022) nezdružljivosti še niso začeli odpravljati, bo Komisija uvedla predhodni preizkus. En funkcionar izmed omenjenih sedmih pa opravlja članstvo, ki je po zakonu združljivo s funkcijo.

Prepozne in nepopolne prijave premoženjskega stanja

Na področju (pravočasnega) poročanja premoženjskega stanja pri Državnem zboru je Komisija ugotovila 19 neizpolnjenih oziroma nepravočasnih prijav. Sedmim zavezancem je poslala ustrezen poziv (ostali so svoje obveznosti, čeprav prepozno, opravili), od teh dva do sprejetja ocene integritete (14. 10. 2022) svojih obveznosti še nista opravila. Pri funkcionarjih vlade pa je Komisija zabeležila sedem nepravočasnih prijav, trem zavezancem pa je poslala poziv za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu oziroma spremembi funkcije.

V vseh primerih, kjer bo Komisija uvedla preiskavo, bo javnosti konkretna imena obravnavanih oseb lahko sporočila šele, ko bodo te prejele obvestilo o uvedeni preiskavi. Pri uvedenih prekrškovnih postopkih pa bomo javnost o imenih funkcionarjev lahko obvestili šele po pravnomočnosti prekrška.

Aktivna vloga Komisije pri ozaveščanju in urejanju področij

Komisija se aktivno zavzema za ustreznejšo ureditev in ozaveščanje o teh dveh institutih ZIntPK. Vladi je pred začetkom izvedbe ocene integritete podala konkretne pobude za enotno zakonsko ureditev nezdružljivosti funkcij in sankcioniranje kršitev. Problematiko je naslovila tudi v okviru Tedna boja proti korupciji 2021 in tudi sicer nanjo opozarja v okviru mnogih strokovnih razprav. Pri poročanju premoženjskega stanja pa se Komisija zavzema za ustreznejšo, transparentnejšo ureditev. Izsledki ocene integritete namreč kažejo, da je od skupno 122 zavezancev za prijavo premoženjskega stanja oziroma njegovih sprememb 26 zavezancev (21 %) kršilo določbe ZIntPK. Čeprav gre za administrativno obveznost pri poročanju premoženjskega stanja, pa gre še vedno za zakonsko obveznost, ki so jo funkcionarji dolžni spoštovati.

Za čim boljše ozaveščanje o veljavnih določbah ZIntPK in njihovo izvajanje je Komisija letos vzpostavila spletni katalog obveznosti funkcionarjev, ki ga je posredovala tudi vsem pristojnim organom (Državni zbor, Kabinet predsednika vlade, Generalni sekretariat Vlade RS, ministrstva, Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu). S tem smo na Komisiji želeli, da bi se vsi novoizvoljeni funkcionarji s svojimi obveznostmi seznanili, še preden smo začeli preverjati njihovo spoštovanje določb ZIntPK v okviru ocene integritete.

Poročilo ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja – Ocena integritete

Ocena integritete: kljub aktivni vlogi Komisije med funkcionarji še vedno nerazumevanje zakonskih obveznosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar