Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 38. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 38. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 14. 10. 2022, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 37. seje senata Komisije
2. Predlog Osnutka Analize ocene korupcijskih tveganj v postopkih zaposlovanj v času menjav Vlad Republike Slovenije
3. Predlog Osnutka Poročila ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in poročanjem premoženjskega stanja
4. Predlog Sklepa o ustavitvi – Umik zahteve za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
6. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
7. Predlog za izdajo Dovoljenja za opravljanje druge dejavnosti
8. Seznanitev senata Komisije o opravljanju pedagoške dejavnosti po 26. členu ZIntPK
9. Obravnava Ugotovitev s priporočili
10. Obravnava Osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
11. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 38. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar