Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pravnomočne ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov člana Občinskega sveta Občine Domžale

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem člana Občinskega sveta Občine Domžale Mateja Oražma. Ugotovila je, da se je občinski svetnik z glasovanjem o sklepih, katerih predlagatelj je bil sam, znašel v nasprotju interesov in ravnal v nasprotju s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Komisija je na podlagi prijave v letu 2021 uvedla postopek v zvezi z ravnanjem občinskega svetnika Mateja Oražma. Na podlagi pridobljene dokumentacije je ugotovila, da je obravnavana oseba, Matej Oražem, občinski svetnik Občine Domžale ter v obdobju od 16. 3. 2019 do 21. 11. 2019 tudi aktivni član in predsednik Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, na 15. seji Občinskega sveta Občine Domžale dne 22. 4. 2021 pri točki 4 dnevnega reda »Obravnava revizijskega poročila o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020« glasoval za dva sklepa, katerih predlagatelj je bil on sam. Ker je bil izkazan poslovni stik med obravnavano osebo in Zavodom za šport in rekreacijo Domžale, se je občinski svetnik znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, pri čemer ni storil vsega, da se temu izogne. S tem je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni sprožila upravnega spora. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju objavljamo v celoti. Izjasnitve obravnavana oseba v postopku ni podala.

Pomen instituta nasprotja interesov

Komisija ob tem ponovno izpostavlja pomen dolžnega izogibanja nasprotju interesov kot izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb. Občinski svetnik bi tako moral pred glasovanjem o predlaganih sklepih župana in ostale občinske svetnike pisno opozoriti na okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, in nato počakati na njihovo odločitev. Interesi občinskega svetnika kot predstavnika občine ter interesi (bivšega) člana in predsednika Sveta zavoda za šport in rekreacijo Domžale so namreč lahko drugačni oziroma se lahko pričakuje, da bo interes, ki ga ima kot (bivši) član in predsednik Sveta zavoda za šport in rekreacijo Domžale, prevladoval pred javnim interesom, ki ga mora zasledovati kot predstavnik občine.

Ugotovitve_javna_objava_Oražem

Pravnomočne ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov člana Občinskega sveta Občine Domžale
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar