Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaznana korupcijska tveganja pri delovanju LAS

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v okviru obravnave več prijav zaznala tveganja v zvezi z delovanjem in postopki Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS). Zaradi zaznanih tveganj je pristojnim organom izdala priporočila.

Komisija je prejela več vprašanj in prijav na temo delovanja LAS glede sodelovanja funkcionarjev lokalnih skupnosti v organih LAS, glede postopka izbire projektov in postopka podeljevanja sredstev ter glede sodelovanja subjektov, ki so lastniško povezani s funkcionarji. Na podlagi prejetih vprašanj ter prijav je uvedla postopek ocene korupcijskih tveganj pri delovanju LAS ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželje, Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podala mnenje in priporočilo v povezavi z ureditvijo pravnoorganizacijske strukture LAS ter priporočilo v zvezi z drugimi identificiranimi tveganji, zaradi katerih je zaznala zmanjšano transparentnost in objektivnost vodenih postopkov.

Tveganje za nezdružljivost funkcij zaradi odsotnosti pravnoorganizacijske oblike

Na podlagi pregleda zakonskih določb in načina delovanja LAS ter postopkov podeljevanja sredstev je Komisija zaznala, da bistven problem tveganja za nastanek kršitve določb ZIntPK v povezavi z nezdružljivostjo funkcij predstavlja odsotnost pravnoorganizacijske oblike LAS. Ker je organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov in ustanovljena na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji, nima določene pravnoorganizacijske oblike, zaradi česar Komisija ne more presojati sodelovanja funkcionarjev v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja LAS.

Ker se člani v organih LAS imenujejo iz vrst subjektov ustanoviteljev LAS, med katerimi je lahko tudi občina, je lahko funkcionar občine (poklicni župan/podžupan) predsednik LAS, član organa upravljanja ali član organa nadzora. Navedeno je v nasprotju s 27. člen ZIntPK, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Komisija zato predlaga, da se za odpravo navedenega tveganja uredi status LAS oziroma na drug ustrezen način omeji sodelovanje poklicnih funkcionarjev v organih LAS.

Druga identificirana tveganja

Korupcijsko tveganje je Komisija zaznala tudi pri odločanju upravnega odbora o (ne)financiranju posameznih projektov. Upravni odbori LAS imenujejo člane ocenjevalne komisije LAS, kjer se pojavi tveganje za imenovanje preferiranih posameznikov, pri tem pa neizbrani kandidati skladno s trenutno ureditvijo, nimajo nobenega pravnega sredstva zoper odločitev o neizbiri. Dodatna korupcijska tveganja predstavljajo tudi možni neetični vplivi lokalnih funkcionarjev na izbor določenih projektov, vplivi pri obravnavah upravnega odbora poročil ocenjevalne komisije ter pri obravnavi morebitnih pritožb na oceno ocenjevalne komisije. Trenuten status LAS namreč omogoča, da člani upravnega odbora lahko hkrati prijavljajo tudi projekte za financiranje preko LAS. V primeru, da prijavitelj projekta zazna sum kršitve nasprotja interesov pri članu ocenjevalne komisije, ni jasno določeno, na kateri organ lahko poda prijavo ter kateri organ odloča o morebitnem nasprotju interesov in kakšni so postopki odprave nepravilnosti.

Komisija priporoča, naj zadevni organi vzpostavijo višji standard in v smernicah določijo podrobnejše urejanje vseh faz izbirnega postopka projektov, predvsem pritožbeni postopek na odločitve izbirne komisije oziroma upravnega odbora in podrobnejšo ureditev preprečevanja nastanka nasprotja interesov pri izbiri članov ocenjevalne komisije.

Priporočilo pristojnim organom

Komisija je na podlagi ugotovljenih korupcijskih tveganj Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagala, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko presodi ustreznost ureditve pravnoorganizacijske oblike LAS ob predvideni možnosti upravljanja korupcijskih tveganj v smislu nastanka kršitev določb ZIntPK, predvsem z vidika nezdružljivosti funkcij ter preuči možnosti vzpostavitve ustreznejšega upravljanja z drugimi zaznanimi korupcijskimi tveganji na nivoju postopkov odločanja in ocenjevanja v LAS. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na podano mnenje in priporočilo Komisije že odzvalo ter navedlo, da bodo le te podrobno proučili ter jih po presoji vključili v nacionalna predpisa in izvedbene dokumente.

Zaznana korupcijska tveganja pri delovanju LAS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar