Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sodišče zavrnilo pritožbo poslanca Horvátha zoper prekrškovno odločbo zaradi nezdružljivosti funkcij

Tako Višje kot Okrajno sodišče sta ugotovili, da je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v prekrškovnem postopku, vodenem zoper poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha, pravilno uporabila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko mu je leta 2019 izdala prekrškovno odločbo, ker ni odpravil nezdružljivosti funkcij.

Izpodbijano odločbo o prekršku je Komisija poslancu državnega zbora izdala julija 2019 v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 77. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Poslanec namreč kljub izdanem opozorilu Komisije ni odpravil nezdružljivosti funkcije, v kateri se je znašel zaradi hkratnega opravljanja funkcije poslanca in funkcije zakonitega zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). V skladu z ZIntPK je Komisija poslancu izrekla globo v višini 1000 evrov.

Poslanec je zoper prekrškovno odločbo Komisije vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Ljutomeru je novembra 2021 zavrnilo zahtevo za sodno varstvo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo o prekršku, ki jo je izdala Komisija kot prekrškovni organ. Zoper sodbo je poslanec vložil pritožbo. O njej je Višje sodišče v Mariboru odločilo januarja 2022, in sicer je pritožbo zavrnilo ter tako potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.

Komisija s sodbo seznanila DZ

Tako Okrajno kot Višje sodišče sta zavrnila očitke iz pritožbe, da za poslanca glede vprašanj nezdružljivosti funkcij ne veljajo določbe ZIntPK, pač pa določbe Zakona o poslancih. Kot je v sodbi zapisalo Višje sodišče, osebe javnega prava (torej tudi PMSNS, v kateri storilec prekrška ni prenehal z opravljanjem zastopanja v 30 dneh po potrditvi mandata poslanca) sodijo v javni sektor, za katerega velja ZIntPK. Ta pa se pri nezdružljivosti funkcij uporablja subsidiarno, torej ko drug zakon tega področja ne ureja drugače. Zakon o poslancih nezdružljivosti poslanske funkcije z zastopanjem v pravni osebi javnega prava ne ureja, zato se v teh primerih uporabljajo določbe ZIntPK. Gre za pomembno sodbo s področja nezdružljivosti funkcij, zato je Komisija z njo danes seznanila tudi Državni zbor RS.

Višje sodišče je tudi zavrnilo navedbe pritožnika, da gre v primeru PMSNS za posebno obliko politične stranke, in pritrdilo utemeljitvi Komisije, da gre za pravno osebo javnega prava. Prav tako je potrdilo ustreznost izrečene sankcije.

V zvezi s poslancem Horváthom je Komisija lani ugotovila podobno kršitev nezdružljivosti funkcij, in sicer hkratno opravljanje poslanske funkcije in funkcije člana sveta osebe javnega prava Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Tudi v tem primeru je poslanec tako zoper ugotovitve Komisije o nezdružljivosti funkcij kot zoper prekrškovno odločbo vložil tožbo oziroma zahtevo za sodno varstvo, o čemer sodišče še odloča. Več informacij o teh postopkih do zaključka na sodiščih Komisija ne more podati.

Javne objave prekrškovnih odločb funkcionarjev

Komisija hkrati obvešča, da je v skladu s šestim odstavkom 13. člena ZIntPK začela objavljati pravnomočne prekrškovne odločbe, ki se nanašajo na funkcionarje, in sicer za postopke, v katerih so prekrškovne odločbe postale pravnomočne po uveljavitvi novele ZIntPK, to je 17. 11. 2020. Namen javne objave je v skladu z zakonom preprečevanje in odvračanje od ravnanj, ki pomenijo kršitev ZIntPK.

Sodišče zavrnilo pritožbo poslanca Horvátha zoper prekrškovno odločbo zaradi nezdružljivosti funkcij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar