Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija občinam podala priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije očinam izdala nekatera priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji pri nakupu, prodaji ali oddaji stvarnega premoženja občine.

Občinam med drugim priporoča dokumentiranje vseh pomembnejših dejanja (sestanki, srečanja in podobno), ki se opravijo pri delovanju in odločanju občine v konkretnih postopkih, ustrezno zaznavo in prepoznavo dejanja lobiranja, pravilno in redno poročanje lobističnih stikov Komisiji in morebitnih kršitev glede nezakonitih vplivanja na uradne osebe med postopki sprejemanja odločitev ter dosledno upoštevanje načel, ki jih predpisuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Komisija je korupcijska tveganja ugotovila, ko je v skladu s svojimi pristojnostmi vodila več postopkov zaradi suma nepravilnosti pri nakupu, prodaji ali oddaji stvarnega premoženja občine. Najpogostejše nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih je pri tem zaznala, so:

  • sodelovanje različnih subjektov, udeleženih v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem občine, na »neformalnih« sestankih, ki jih sicer organizira občina, o njih pa se ne vodijo zapisniki;
  • zaznavanje neformalnih oziroma zasebnih srečanj med uradnimi osebami, ki odločajo oziroma lahko vplivajo na odločanje v postopkih prodaje, oddaje ali nakupa stvarnega premoženja občine, in ostalimi osebami, ki so v postopku udeležene kot prodajalci, kupci ali interesenti za najem;
  • v postopkih prodaje ali oddaje stvarnega premoženja se ne upoštevajo zakonska načela skladno z določbami ZSPDSLS-1, predvsem načelo gospodarnosti, odplačnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in javnosti.

V nadaljevanju so priložena predmetna priporočila.

Priporočila občinam

Komisija občinam podala priporočila v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar