Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin ustanoviteljic CEROP

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij županov občin ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP). Trije izmed 27 županov nezdružljivosti funkcij niso odpravili.

Komisija je s postopkom zaradi suma kršitve nezdružljivosti funkcij 27 županov občin ustanoviteljic CEROP začela v letu 2020 na podlagi medijske objave, iz katere med drugim izhaja neskladnost Odloka o ustanovitvi CEROP z zakonodajo. V postopku je Komisija ugotovila, da župani občin ustanoviteljic CEROP opravljajo tudi funkcije v organu javnega podjetja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nezdružljive z župansko funkcijo. Župani občin ustanoviteljic so namreč v CEROP opravljali funkcije v skupščini CEROP in članstva v Svetu ustanoviteljic. Ker je skupščina CEROP najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa v skladu z ZIntPK ni združljiva z opravljanjem funkcije župana, gre v predmetni zadevi za nezdružljivi funkciji. Enako velja za primer opravljanja članstva v Svetu ustanoviteljic, ki ima v konkretnem primeru tudi upravljavske in nadzorne pristojnosti.

Prvi odstavek 27. člena ZIntPK določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom.

Komisija je na podlagi sprejetih ugotovitev in na podlagi uradnih evidenc, skladno z 29. členom ZIntPK, vse župane občin ustanoviteljic maja letos opozorila, da njihova funkcija v skupščini CEROP in članstvo v Svetu ustanoviteljic nista združljiva s funkcijo (ne)poklicnega župana, in sicer zaradi pristojnosti, ki jih imata predmetna organa, in jih hkrati pozvala, da v roku treh mesecev nezdružljivost odpravijo. Hkrati je občinskim svetom vseh občin priporočila, da uskladijo Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Odlok) s 27. členom ZIntPK. Veljavni Odlok namreč določa, da je skupščina najvišji organ upravljanja javnega podjetja ter da člane skupščine predstavljajo župani občin ustanoviteljic, kar pa je v nasprotju s 27. členom ZIntPK. Komisija dodaja, da iz pristojnosti, ki jih ima v skladu z Odlokom skupščina CEROP, izhaja, da skupščina opravlja tudi upravljavske funkcije, in ne zgolj ustanoviteljskih. Svet ustanoviteljic je sicer ustanovljen na podlagi določb zakona, ki ureja področje lokalne samouprave, vendar so mu z odlokom podeljene tudi upravljavske in nadzorne pristojnosti.

Župani občin ustanoviteljic Črenšovci, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske toplice, Murska Sobota, Šalovci, Tišina, Turnišče, Apače, Cankova, Dobrovnik, Hodoš, Kobilje, Križevci, Odranci, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Velika Polana in Veržej so na podlagi opozorila Komisije odpravili nezdružljivost funkcij in prenehali opravljati dejavnost upravljanja in nadzora v CEROP. V Svet ustanoviteljic in skupščino CEROP so imenovali oziroma pooblastili druge člane ter pristopili k uskladitvi Odloka z določbami ZIntPK, zato je Komisija zoper navedene funkcionarje postopek ustavila.

Župani Marko Virag, Občina Beltinci, Stanislav Rojko, Občina Gornja Radgona in Roman Leljak, Občina Radenci, so odpravili nezdružljivost funkcije iz naslova članstva v skupščini podjetja, kljub pozivu Komisije pa v pol leta še niso odpravili nezdružljivosti funkcij iz naslova opravljanja članstva v Svetu ustanoviteljic ter posledično še vedno opravljajo dejavnost upravljanja in nadzora v nasprotju z določbami 27. člena ZIntPK. Ker nezdružljivost funkcij ni bila odpravljena, Odlok pa še ni bil usklajen z ZIntPK, Komisija v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK javnost obvešča o nezdružljivosti funkcij županov Marka Viraga, Stanislava Rojke in Romana Leljaka.

Ko (ne)poklicni župani ne ravnajo v skladu z dolžnim ravnanjem, torej ne upoštevajo zakonov in ne delujejo skladno z zakonskimi določbami, s tem poglabljajo nezaupanje v delovanje občin. Župani bi morali aktivneje pristopiti k uskladitvi Odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čim prejšnje odprave nezdružljivosti, tudi tako, da se ne udeležujejo več sej skupščine, občinski sveti pa za člane skupščine začasno imenujejo druge osebe. Izgovor, da Odlok določa, da so člani skupščine župani, in da lahko po zakonu nezdružljivo funkcijo kljub opozorilu opravljajo do sprejetja spremembe Odloka, ki pa naj ne bi bil sprejet še vsaj eno leto, je po mnenju Komisije nesprejemljiv. Komisija meni, da bi župani morali nezdružljivost funkcij odpraviti takoj.  

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin ustanoviteljic CEROP
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar