Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek glede zamenjave namestnika predsednika računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede zamenjave namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije v postopku revizije »Nabava zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19«. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih tveganj pa je računskemu sodišču izdala priporočila.

V postopku, ki ga je Komisija začela na podlagi predloga Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije z dne 2. 2. 2021, je Komisija pridobila pojasnila računskega sodišča, prvega namestnika predsednika računskega sodišča in pristojne vrhovne državne revizorke ter preučila relevantno zakonodajo s področja delovanja računskega sodišča.

Komisija v zvezi z zamenjavo pristojnega namestnika računskega sodišča v konkretni reviziji ni potrdila kršitev. Predsednik računskega sodišča ima v skladu s Poslovnikom Računskega sodišča RS (Poslovnik) pristojnost, da za posamezen revizijski primer pooblasti ali prvega ali drugega namestnika. S tem uresničuje svoje zakonske pristojnosti, ki mu jih kot generalnemu državnemu revizorju določa 12. člen Zakona o računskem sodišču. Če je to potrebno oziroma utemeljeno, pa lahko dodeljeno pooblastilo tudi odvzame. To je v odgovoru Komisiji potrdil tudi prvi namestnik predsednika računskega sodišča, ki je hkrati zapisal, da je odločitev predsednika računskega sodišča v celoti spoštoval, saj je to bistvenega pomena za uspešno delovanje računskega sodišča. Prav tako iz pojasnil, ki jih je zbrala Komisija, izhaja, da v konkretnem primeru pri opredelitvi roka za podajo soglasja/nesoglasja pristojnega namestnika k reviziji ni šlo za precedens, ki bi odstopal od običajne prakse.

Priporočila računskemu sodišču

Je pa Komisija v normativni ureditvi postopkov na računskem sodišču zaznala tveganja za nastanek kršitev iz pristojnosti Komisije. Računskemu sodišču je zato priporočila, da v svojem Poslovniku podrobneje uredi posamezne faze revizijskega postopka, ki so zdaj urejene v posameznih smernicah, po mnenju Komisije pa bi bilo bolje, da bi bile urejene v hierarhično višjem in pravno zavezujočem aktu, kar je Poslovnik. Prav tako je Komisija računskemu sodišču priporočila, da v Poslovniku natančneje uredi vlogo pristojnega namestnika v postopku izdaje soglasja/nesoglasja k osnutku revizijskega poročila in določi časovnico posamezne faze ter predpiše postopek in kriterije zamenjave pristojnega namestnika v posameznem revizijskem postopku. Ugotovitve v predmetni zadevi skupaj s priporočili objavljamo v nadaljevanju.

ugotovitve_računskosodišče_objava_22.10.2021
priporočila_računskosodišče_objava_22.10.2021 

Zaključen postopek glede zamenjave namestnika predsednika računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar