Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete župana Občine Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Izola Danila Markočiča, ki so pravnomočne. Komisija je ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj je župan v postopku, ki ga je Komisija vodila v zvezi z urejanjem nastanitve nekdanje ministrice za kmetijstvo, Komisiji podal neresnične informacije.

V postopku je Komisija ugotovila, da je župan podpisal odgovor Komisiji z navedbo: »Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in osebje njene varnostne službe …«. S tem je omogočil, da je bil Komisiji poslan odgovor, ki se ne ujema z dejstvi oziroma resničnim stanjem, pri čemer je mogel in moral vedeti, da pojasnilo v delu, ki se nanaša na poravnanje stroškov za osebje ministričine varnostne službe, ni resnično.

Takšno ravnanje predstavlja ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in s tem kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Integriteta je opredeljena kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Od uradnih oseb, še posebej pa od najvišjih funkcionarjev lokalne oblasti, se namreč pričakuje, da pri odgovarjanju na zaprosilo državnega organa podajo točne in celovite informacije oziroma navedejo informacije, ki se skladajo z dejanskim stanjem. Le na tak način namreč lahko prispevajo h krepitvi integritete, transparentnosti in zaupanja v pravno državo ter k preprečevanju korupcije.

Podajanje neresničnih informacij drugim državnim organom je nesprejemljivo

Naj spomnimo, da se je Komisija tudi v načelnem mnenju, sprejetem 3. 12. 2020 v okviru te obravnavane zadeve, opredelila, da ravnanje funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki javnosti podajajo neresnične oziroma zavajajoče izjave o dejstvih, ki so povezane z njihovim ravnanjem, službo ali funkcijo, in s tem ne prispevajo h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost opravljanja njihovih javnih nalog, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK. Takšno podajanje informacij je seveda tudi v odnosu do drugih državnih organov nesprejemljivo.

Postopek suma kršitve integritete zoper izolskega župana zaradi urejanja rezervacije in nočitve nekdanje ministrice pa je Komisija ustavila, saj na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe. Iz dokumentacije namreč ne izhaja, da je bil župan vključen v postopek zbiranja ponudb, priprave in izdaje naročilnice ter odreditev plačila računa za nastanitev ministrice.

Z namenom ozaveščanja in vzpostavitve ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila upravnega spora, prav tako nanje ni podala izjasnitve.

ugotovitve_objava_13.10.2021

Kršitev integritete župana Občine Izola
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar