Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 27. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 27. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 5. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava Ugotovitev
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Odločbe za vpis lobista v register lobistov
4. Predlog Odločbe za izbris lobista iz registra lobistov
5. Predlog Odločbe / Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
6. Zaključno poročilo o opravljenem rednem nadzoru premoženjskega stanja zavezancev
7. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 08.00 do 09.00 ure dne 28. 5. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov Albert.Nabernik@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 28. 5. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 27. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar