Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija poslala pobudo Vladi RS za ureditev področja nezdružljivosti funkcij

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) ja danes na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje naslovila pobudi za spremembe zakonodaje na področjih nezdružljivosti funkcij in kršitev integritete. 

Na Vlado RS je Komisija naslovila pobudo za enotno ureditev področja nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za vse funkcionarje, kar bi zagotovilo enakopravno obravnavo funkcionarjev ter celovit in učinkovitejši nadzor. Komisija tudi predlaga, da se po potrebi opredeli sprejemljiva višina dohodkov oziroma druge premoženjske koristi, ki jo poklicni funkcionar pri opravljanju poklicne ali druge dejavnosti lahko pridobi. Vladi tudi predlaga, da se vzpostavi ustrezen način sankcioniranja voljenih funkcionarjev v primeru ugotovljenih kršitev nezdružljivosti funkcij.

Ministrstvu za pravosodje pa je Komisija poslala pobudo, da preuči možnost spremembe zakonskih določb ZIntPK, ki bi Komisiji omogočale, da lahko tudi zoper nekdanje funkcionarje uvede postopek ugotavljanja suma kršitev integritete, in sicer v določenem času po prenehanju opravljanja funkcije (na primer v obdobju dveh let po prenehanju) v primerih zaznanih odklonskih ravnanj, povezanih z uporabo podatkov in informacij, ki so jih nekdanji funkcionarji pridobili v času opravljanja funkcije.

Pobudi objavljamo v nadaljevanju.

POBUDA VLADI RS_06244-27-2020-41

POBUDA_06244-27-2020-40

Komisija poslala pobudo Vladi RS za ureditev področja nezdružljivosti funkcij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar