Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek glede opravljanja dodatne funkcije predsednika Računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi FIFA. Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih, ki jih je vodila, pa bo Komisija pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje.

Komisija je s postopkom začela konec leta 2020 na podlagi več prejetih prijav. V predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila predsednika računskega sodišča in različnih državnih organov, preučila je statut in organizacijsko ureditev FIFE, področno zakonodajo in pridobila druge relevantne podatke. V ugotovitvah, ki jih je senat sprejel na seji 10. 5. 2021, se je Komisija opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete. Zakon o računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je ZIntPK. Ta ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ter hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi.

Višina plačila glede na zakonske določbe ne predstavlja kriterija presoje

ZIntPK tako v 27. členu določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Glede na namen ustanovitve in način delovanja FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča Komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj ZIntPK poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi.

ZIntPK sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje.

Komisija se je opredelila tudi do izjav, ki sta jih predsednik računskega sodišča in nekdanji predsednik Komisije javnosti dala glede domnevnega pisnega mnenja Komisije, ki naj bi bilo v preteklosti izdano v povezavi s to zadevo. S takšnim dokumentom Komisija ne razpolaga niti ga na poziv Komisije ni predložil predsednik računskega sodišča. Ravnanja, kot so zavajanje in podajanje neresničnih izjav funkcionarjev, lahko Komisija obravnava kot sum kršitve integritete. Ker pa v konkretnem primeru ni mogoče v popolnosti ovreči trditve o obstoju dokumenta (izdajo mnenja je potrdil nekdanji predsednik Komisije, prav tako se je nanj v svojih prijavah sprememb premoženjskega stanja skliceval predsednik računskega sodišča), Komisija javnih navedb in sklicevanja na dokument, ki kasneje ni bil predložen, ni mogla šteti kot zavajanje in postopka s področja suma kršitve integritete ni uvedla.

Pobuda za poenotenje zakonodaje

Tako v tem kot tudi v preteklih postopkih, ki jih je Komisija vodila, so bila zaznana sistemska korupcijska tveganja v povezavi z različno ureditvijo nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti. Zato bo Komisija Vladi RS podala pobudo za poenotenje ureditve področja nezdružljivosti funkcij za poklicne funkcionarje, pri katerem se lahko po potrebi opredeli tudi sprejemljiva višina dohodkov, ki jih poklicni funkcionar pri opravljanju dodatne dejavnosti lahko pridobi. Komisija bo v pobudi opozorila tudi na različno sankcioniranje imenovanih in voljenih funkcionarjev v primerih zaznanih kršitev v povezavi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij, prepovedjo članstva in dejavnosti.

Ugotovitve Komisije v skladu z upoštevanjem določb zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov, objavljamo v nadaljevanju. Komisija je z ugotovitvami seznanila tudi Državni zbor RS.

Ugotovitve_objava_maj2021

Zaključen postopek glede opravljanja dodatne funkcije predsednika Računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar