Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij župana Občine Lendava

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij župana Občine Lendava Janeza Magyara.

Na podlagi prejete prijave je Komisija v letu 2020 uvedla postopek presoje nezdružljivosti opravljanja funkcije župana Občine Lendava. Ugotovila je, da poleg funkcije župana Janez Magyar opravlja tudi funkcijo člana sveta osebe javnega prava Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava. Obe funkciji opravlja od decembra 2018.

ZIntPK v prvem odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar (med katere v skladu s 5. točko 4. člena ZIntPK in ob upoštevanju 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi sodi tudi poklicni župan) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Madžarska samoupravna narodnostna skupnost  Občine Lendava je oseba javnega prava, kar izhaja iz Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, ki v drugem členu določa, da so samoupravne narodne skupnosti osebe javnega prava.

Prepoved članstva oziroma dejavnosti v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja naštetih subjektov je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi Komisija poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta.

Zaradi ugotovljene nezdružljivosti obeh funkcij je Komisija 18. 11. 2020 Janezu Magyaru izdala opozorilo, naj v roku treh mesecev odpravi nezdružljivost oziroma se odreče opravljanju ene od obeh funkcij in o tem obvesti Komisijo. Iz odgovora, ki ga je Komisija pridobila od Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava izhaja, da župan Občine Lendava še vedno opravlja obe funkciji. Ker nezdružljivost funkcij ni bila odpravljena, Komisija v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK o svojih ugotovitvah obvešča javnost.

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij župana Občine Lendava
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar