Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Razdeljevanje sredstev FIHO: Komisija ugotovila številna korupcijska tveganja, nujen je sprejem novega zakona

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je pripravila Poročilo o sistemskih korupcijskih tveganjih postopka razdeljevanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in v njem identificirala številna tveganja. FIHO je zato odredila posodobitev načrta integritete in podala priporočila za odpravo tveganj, pristojna ministrstva, vlado in državni zbor pa je pozvala k pripravi in sprejemu zakona, ki bo celovito, jasno in transparentno uredil postopke razdeljevanja sredstev FIHO.

Oceno je Komisija pripravila na podlagi skrbnega in temeljitega pregleda sistema razdeljevanja sredstev, ki jih FIHO prejme na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija in so namenjena delovanju in obstoju humanitarnih in invalidskih organizacij ter s tem zagotavljanju neposredne pomoči njihovim uporabnikom. Gre za približno 18 milijonov evrov na letni ravni.

Komisija je ugotovila, da gre za izjemno kompleksen sistem razdeljevanja sredstev, kar je posledica več dejavnikov, med katerimi izpostavljamo: odsotnost neposrednih zakonskih meril in kriterijev delovanja FIHO, neustrezen interni normativni okvir razdeljevanja sredstev FIHO, neuporabo določb zakona o splošnem upravnem postopku v postopkih razdeljevanja sredstev ter način odločanja znotraj FIHO, kjer dejanske odločitve sprejemajo člani dveh ocenjevalnih komisij, ki bi morali imeti zgolj posvetovalno in strokovno vlogo.

Potrebne so spremembe metodologije, internih aktov in prakse delovanja FIHO

Komisija je identificirala več kot 40 dejavnikov tveganj in izdala 50 priporočil za njihovo odpravo. Med drugim v postopku razdeljevanja sredstev prihaja do okoliščin nasprotja interesov, saj člani Sveta FIHO (in s tem obeh ocenjevalnih komisij) o razdelitvi sredstev odločajo »paketno«, hkrati pa prihajajo iz organizacij, ki zaprošajo za sredstva in so tako stranke v postopku. Poleg tega ocenjevalni komisiji določbe o metodologiji in merilih mestoma uporabljata različno, čeprav se javna sredstva delijo na podlagi enotnega javnega razpisa in istih meril. Rezultat takšnega sistema pa so vsebinsko neobrazloženi konkretni sklepi Sveta FIHO o razdelitvi sredstev, ki glede na sodno prakso veljajo za nepreverljive, saj ne zadostijo standardu obrazloženosti upravne odločbe.

Problematičen je tudi pritožbeni postopek, v katerem ni zagotovljena kontradiktornost, zaradi posredne odvisnosti Nadzornega odbora (ki odloča o pritožbah) od Sveta FIHO (ki sprejema odločitve v postopkih razdeljevanja sredstev) pa obstaja dvom v neodvisnost in samostojnost pritožbenega organa. FIHO bi zato moral zagotoviti ločen, samostojen in neodvisen organ, ki bi odločal o pritožbah.

V skladu z ugotovljenimi tveganji je Komisija FIHO odredila posodobitev načrta integritete v šestih mesecih, hkrati pa bodo za zagotovitev transparentne, namenske in gospodarne porabe sredstev nujne spremembe metodologije, internih aktov in zlasti prakse delovanja FIHO.

Sredstva FIHO so izjemno pomembna za invalidske in humanitarne organizacije, saj predstavljajo zanje temeljni, neredko edini, vir financiranja, zato je način njihovega razdeljevanja toliko pomembnejši. Obenem namen teh sredstev ni zgolj financiranje samih organizacij temveč primarno njihovih uporabnikov, s tem namenom je bil nenazadnje FIHO tudi ustanovljen. Komisija meni, da lahko le upoštevanje podanih priporočil za izboljšanje sistema razdeljevanja sredstev in s tem večja transparentnost postopkov razdeljevanja zagotovi, da bodo sredstva razdeljena pravično, glede na realne potrebe končnih uporabnikov. Tak način delitve sredstev pa bo omogočal tudi boljši pregled dejanskega stanja in realni uvid v potencialni manko sredstev na področju dela humanitarnih in invalidskih organizacij.

Poziv k pripravi in sprejemu novega zakona o FIHO

Ob nujnosti izboljšanja samega postopka razdeljevanja sredstev pa poročilo o sistemskih korupcijskih tveganjih kaže predvsem tudi na nujno potrebo po sistemskem urejanju razdeljevanja sredstev s sprejemom novega zakona, ki bi nadomestil Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in ki bi jasno razmejil pristojnosti organov FIHO, določil jasna in transparentna merila in pogoje za razdeljevanje sredstev ter sam postopek razdeljevanja sredstev. Tak zakon je bil v začetku leta 2020 ob sodelovanju ključnih državnih organov (tudi Komisije) že v večji meri pripravljen. Komisija pričakuje, da bodo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za finance čim prej pristopila k nadaljevanju priprave zakonske ureditve razdeljevanja sredstev FIHO.

Vsem navedenim ministrstvom ter Vladi RS in Državnemu zboru RS je Komisija poročilo posredovala v vednost in pristojno obravnavo, posredovala pa ga je tudi Finančni upravi RS in Računskemu sodišču RS.

Povzetek poročila skupaj s priporočili objavljamo v priponki.

Razdeljevanje sredstev FIHO: Komisija ugotovila številna korupcijska tveganja, nujen je sprejem novega zakona
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar