Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 6. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 28. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 33. seje senata KPK in 5. dopisne seje senata KPK
2. Predlog Odločbe o obstoju nasprotja interesov
3. Sprememba predloga Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije s prilogami
4. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 28. 12. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 28. 12. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 6. dopisne seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar