Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru »Nakup in dobava smetarskega vozila«

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je na 24. Seji, 19. 7. 2018, na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila«, vodeni zoper obravnavano osebo mag. Janeza Resmana, direktorja javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Komisija je v navedenih ugotovitvah zavzela stališče, da ravnanje direktorja javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. – mag. Janeza Resmana:

(1.) ki v fazi preverjanja trga, tj. pred začetkom postopka javnega naročanja smetarskega vozila, ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 2. 12. 2016, z objavo št. JN007641/2016, ni zagotovil doslednega dokumentiranja pogovorov s potencialnimi ponudniki in druga opravila, povezana z iskanjem ustreznih rešitev za nabavo novega tovornega vozila, s čimer je kršil načelo transparentnosti javnega naročanja, določeno v 6. členu Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) in tretji odstavek 105. člena ZJN-3,

(2.) ki je v fazi pred objavo razpisne dokumentacije oblikoval in sprejel nesorazmerne in diskriminatorne tehnične zahteve oziroma tehnične zahteve, ki so v nasprotju z dejanskimi potrebami naročnika omogočile, da se je konkurenca izkrivljala, saj je v okviru postopka oddaje javnega naročila bila lahko izbrana samo šasija točno določenega proizvajalca, s čimer je kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, določeno v 5. členu ZJN-3,

(3.) ki kot odgovorna oseba pri naročniku ni poskrbel za proaktivno transparentnost oziroma ni poskrbel, da bi v roku 48 dni od oddaje javnega naročila nabave smetarskega vozila na portalu javnih naročil objavil elektronsko kopijo pogodbe, dne 22. 2. 2017, sklenjene z dobaviteljem JUST KOM d.o.o., s čimer je kršil peti odstavek 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ),

predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prekrških je komisija pri Inšpektoratu za javni sektor vložila Predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper odgovorno osebo javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. zaradi suma storitve prekrška po četrtem odstavku 39. člena ZDIJZ v povezavi s 5. alinejo tretjega odstavka 39. člena ZDIJZ.

Na podlagi 281. člena Zakona o gospodarskih družbah je komisija pridobljeno dokumentacijo v delu, iz katerega izhaja sum, da je javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. pri vodenju javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila« ravnalo negospodarno, posredovala v pristojno obravnavo nadzornemu svetu omenjenega javnega podjetja.

Hkrati je komisija na podlagi sprejetih ugotovitev nadzorni svet pozvala, da v roku 30 dni oceni škodljive posledice za ugled položaja direktorja ter ugled javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., v katerem obravnavana oseba deluje, da uvede nadzorne in disciplinske postopke in sprejme ustrezne ukrepe skladno z zakonom, kodeksi in načrtom integritete. O izvedenih ukrepih je nadzorni svet dolžan obvestiti komisijo.

Ugotovitve komisije

Izjasnitev obravnavane osebe

Ugotovitve o konkretnem primeru »Nakup in dobava smetarskega vozila«
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar