Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Priporočila komisije glede avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah

Ljubljana, 7. februarja 2018 – Senat komisije je na 2. seji dne 25. 1. 2018 sprejel Končno poročilo in priporočila glede sklepanja avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah v Republiki Sloveniji.

V zvezi s tem je komisija Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter drugim deležnikom v postopku sprejemanja predpisov s področja visokega šolstva podala priporočilo, da se pripravi in sprejme jasna definicija javne službe na področju visokega šolstva, na podlagi katere bi se jasno opredelila tudi redna delovna obveznost visokošolskih delavcev in natančneje določilo neposredno pedagoško obveznost, posredno pedagoško obveznost, osnovno raziskovalno-razvojno oziroma umetniško in strokovno delo ter druge obveznosti, ki skupaj tvorijo polni delovni čas visokošolskih delavcev v obsegu 40 ur tedensko.

Komisija je podala priporočila tudi univerzam, da naj:

  • v svojih internih aktih natančno določijo tržno dejavnost in njeno izvajanje ter razmejitev med izvajanjem tržne dejavnosti in javne službe,
  • v svojih internih aktih natančno določijo razmejitev raziskovalnega dela v okviru javne službe ter raziskovalno delo, ki je plačano po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi oziroma sorodni pogodbi,
  • vzpostavijo dnevne evidence izrabe delovnega časa oziroma tedenska ali mesečna poročila o opravljenem delu, na podlagi katerih bo mogoče preveriti dejansko opravljene ure visokošolskih delavcev v okviru rednega delovnega časa,
  • vzpostavijo učinkovit sistem nadzora glede izvajanja dejavnosti, ki spada v okvir javne službe in se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Končno poročilo in priporočila komisije glede avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah

Priporočila komisije glede avtorskih, podjemnih in sorodnih pogodb na univerzah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar