Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Rok za prijavo seznamov oseb odgovornih za javna naročila se izteče 31. 12. 2017

Ljubljana, 28. 12. 2017 – V skladu s sprejetim Pojasnilom o sporočanju seznamov oseb odgovornih za javna naročila se rok za prijavo izteče 31. 12. 2017.  

Hkrati opozarjamo, da je potrebno zavezanca prijaviti na elektronskem obrazcu za prijavo posameznika v seznam zavezancev, ki je dostopen tukaj, in ne na splošnih dopisih. Obrazec je potrebno opremiti tudi z žigom in podpisom odgovorne osebe. Teh obrazcev ne izpolnjujejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja sami.

Sklepno želimo vse organe oz. naročnike tudi opozoriti, da je potrebno pri prijavi te skupine zavezancev upoštevati tudi mejne vrednosti. Več v nadaljevanju.

Od 5. 6. 2010 do 15. 4. 2014 so bile osebe odgovorne za javna naročila po 11. točki 4. člena ZIntPK osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, v katerem vrednost postopka presega mejne vrednosti za oddajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki so bile 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve ter 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Osebe, ki so sodelovale v postopku naročila nižje vrednosti, torej niso bile zavezanci.

V skladu z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 19/2014, ZJN-2E) so bili od 16. 4. 2014 do 1. 4. 2016 zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe odgovorne za javna naročila le osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, in sicer, kadar je šlo za javna naročila, ki so presegala vrednosti 134.000 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 274.000 EUR brez DDV za gradnje.

1. 4. 2016 je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, ZJN-3), ki je med drugim razveljavil Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 in naslednji, ZJNVETPS), ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, ter spremenil mejne vrednosti javnih naročil. Posledično je prišlo tudi do sprememb nabora oseb odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Od 1. 4. 2016 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe odgovorne za javna naročila osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

• na splošnem področju: 
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj,
 če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravnih lokalnih skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravne lokalne skupnosti dejaven na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);
– pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.

• na infrastrukturnem področju:
– pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, 
če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;
– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

Rok za prijavo seznamov oseb odgovornih za javna naročila se izteče 31. 12. 2017
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar