Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv na poročanje medijev na temo slikanice Polomljena kočija

Ljubljana, 18. decembra 2017 – V medijih se pojavljajo neosnovani očitki, da Komisija za preprečevanje korupcije zavaja javnost s trditvami, da je bila slikanica Polomljena kočija pred izdajo deležna strokovnega pregleda, poleg tega pa se komisiji očita, da bi morala za pripravo besedila pravljice izvesti javni razpis.

Komisija je začela oblikovati zasnovo projekta osveščanja v vrtcih in pravljico Polomljena kočija že leta 2009. Zaradi pomanjkanja sredstev je bil projekt izhodiščno izveden z internimi kapacitetami in donacijo ilustracij, zasnovan pa je bil v obliki predstavitve ilustracij na prosojnicah ob sočasnem branju besedila pravljice. Pomanjkanje sredstev je bil tudi eden od pomembnih razlogov, da se komisija ni odločila za javni razpis za pravljico, saj ga ne bi mogla financirati.

Ker je komisija želela pred pričetkom projekta pridobiti tudi mnenje stroke, je za neformalno mnenje o pravljici in projektu samem zaprosila prof. dr. Ljubico Marjanovič Umek. Prof. dr. Marjanovič Umek se je prijazno odzvala na prošnjo komisije in podala tudi nekaj pripomb na besedilo na prosojnicah, ki so bile v celoti upoštevane, isto besedilo pa je z nekaj slovničnimi popravki danes najti v slikanici.

Komisija je z namenom nadaljnje preveritve ustreznosti projekta tudi v praksi leta 2014 najprej izvedla pilotni projekt v Vrtcih Občine Žalec. Na podlagi pozitivnih mnenj strokovnega osebja vrtca je bil leta 2016 izveden prvi ustvarjalni natečaj, ki je vrtce pozival k ustvarjanju na osnovi pravljice Polomljena kočija. Na natečaj se je prijavilo 6 vrtcev.

Ker so bili v praksi odzivi pozitivni tako glede vsebine in ilustracij pravljice kot možnosti vživljanja otrok v zgodbo, se je komisija ob zaključku ustvarjalnega natečaja leta 2016 odločila, da (na podlagi javnega naročila) slikanico izda še v knjižni obliki in s tem omogoči delo s temi vsebinami tudi drugim skupinam otrok znotraj vrtcev.
Letos je komisija ponovno izvedla ustvarjalni natečaj za vrtce, na katerega se je odzvalo 39 vrtcev. Mnenja, ki so jih v teku ustvarjalnega natečaja delili s komisijo, potrjujejo, da je bil projekt v praksi sprejet pozitivno, saj naj bi slikanica omogočala možnost uporabe različnih metod približevanja vsebine otrokom, kar se kaže tudi v raznovrstnosti izdelkov, ki so nastajali v okviru ustvarjalnega natečaja.

Ob povedanem komisija popolnoma razume nejevoljo prof. dr. Marjanovič Umek glede prikaza v medijih, da naj bi slednja podala strokovno recenzijo slikanice, saj je ni podala in prav tako komisija tega tudi nikoli ni trdila. Cilj projekta integritete v vrtcih je bil ves čas izdelava take vsebinske podlage, ki bi spodbudila strokovno osebje vrtcev in mu pomagala naslavljati temo integritete na način, ki je otrokom blizu. Način izvedbe ter vzgojni in učni prijemi so tudi v tem primeru še vedno popolnoma v domeni vzgojiteljev/vzgojiteljic. Glede na odzive strokovnega osebja v vrtcih in izdelke sodelujočih otrok je bil cilj projekta dosežen. Komisija zato obžaluje, da s tovrstnim pisanjem mediji odvzemajo težo sicer uspešnemu projektu, ki sloni na ideji osveščanja najmlajših in prispeva k oblikovanju bolj integritetne družbe.

Odziv na poročanje medijev na temo slikanice Polomljena kočija
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar