Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pripombe komisije k predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 23. decembra 2016 – Komisija pozdravlja aktivnosti v zvezi s pripravo predloga novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), a k besedilu dodaja pripombe, ki bi ji omogočile bolj učinkovito delovanje. Komisija je pripombe posredovala Ministrstvu za pravosodje.

Pri pregledu besedila, ki ureja postopke pred komisijo, komisija ugotavlja, da predlog novele ZIntPK ne ponuja povsem ustrezne rešitve, ki bi omogočila hitro in učinkovito vodenje vseh njenih postopkov, zato vztraja, da ohrani vse pristojnosti, kot jih ima v zvezi z vsemi instituti, določenimi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK).

Vezano na vodenje postopkov, komisija posebej izpostavlja, da je v marcu 2015 prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Up 476/2013 z dne 5. 2. 2015, v septembru 2016 pa tudi sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Up 73/2016 z dne 14. 9. 2016, v katerih je Vrhovno sodišče RS ugotovilo kršitve ustavne pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave RS (z obema sodbama vaše ministrstvo že razpolaga). Za komisijo pomeni zadnja prejeta sodba Vrhovnega sodišča RS v odnosu do prve prejete sodbe pri izvajanju določb ZIntPK v zvezi s postopki, ki jih vodi, povsem nov preobrat, saj imajo ugotovitve o konkretnem primeru status upravnega akta po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kar posledično pomeni, da morajo biti spoštovane procesne garancije, ki jih zagotavlja ta zakon, ki pa ne more zagotoviti zaščite prijavitelja, elementa, od katerega komisija ne bo odstopila.

Komisija je, da bi navedeni preobrat v sodni praksi lahko tudi kar najbolje spoštovala, podala pripombe na predlog novele ZIntPK-C tudi v delu, ki določa postopek pred komisijo, in sicer tako, da je postopek razdelila na dva dela. V prvem delu – predhodnem preizkusu – komisija pridobi vse informacije, potrebne za uvedbo postopka. V tem delu komisija sodeluje s prijaviteljem in izvaja ukrepe za njegovo zaščito, predvsem zaščito identitete prijavitelja, in pridobiva podatke, če na ta način (posredno ali neposredno) ne razkrije prijavitelja. Predhodni preizkus se zaključi s predlogom senatu komisije, naj se prijava zavrže, zavrne ali pa uvede preiskava suma korupcije oziroma suma kršitve integritete ali prekrškovni postopek oziroma se zadeva odstopi v reševanje pristojnemu organu. V drugem delu postopka komisija v primeru suma korupcije in suma kršitve integritete postopa po posebnem sui generis postopku oziroma po pravilih prekrškovnega ali splošnega upravnega postopka.

Komisija ugotavlja, da predlog novele ZIntPK-C ni predvidel finančnih posledic, ki bi jih predvidene spremembe prinesle, poleg tega pa se komisiji porajajo tudi vprašanja vezana na prehodne določbe. Več o komentarju komisije na predlog novele ZIntPK-C je objavljeno v priloženem dokumentu, kjer v razdelku Splošne pripombe najdete povzetek komentarja komisije na predlog novele ZIntPK-C.

Pripombe_KPK_na_ZIntPK-C.pdf (4)

Pripombe komisije k predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar