Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na nekatere navedbe v medijih v zvezi z objavo podatkov v aplikaciji Supervizor (dopolnjeno)

Ljubljana, 10. marca 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja prizadevanja, da bi se situacija glede avtorskih in podjemnih pogodb razčistila. Transparentnost delovanja države in lokalnih skupnosti povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in smotrno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Javna dostopnost informacij omogoča bolj argumentirano razpravo o zadevah javnega pomena, zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. V zvezi s tem se komisija odziva na nekatere navedbe v medijih.

Na izjave ministrice za izobraževanje, znanost in šport v odstopu Stanislave Setnikar Cankar o tem, da gre pri avtorskih in podjemnih pogodbah predvsem za denar iz tržne dejavnosti fakultete in ne iz javnih sredstev, navajamo, da je iz podatkov Uprave RS za javna plačila, s katerimi trenutno razpolaga komisija, Fakulteta za upravo v letih 2013 in 2014 iz virov, ki niso posredni in neposredni proračunski uporabniki, prejela približno 50.000 evrov; in sicer 23.939,24 evra leta 2013 ter 26.447,51 evra leta 2014. V teh zneskih so zajeta vsa nakazila Fakulteti za upravo, ki niso nakazana s strani proračunskih uporabnikov, prav tako znesek ne vsebuje vračil depozitov s strani komercialnih bank. Iz tega sledi, da se je Fakulteta za upravo v omenjenih letih financirala iz javnih sredstev, iz tržne dejavnosti, opravljene za javni sektor in plačane z javnimi sredstvi, ter iz 50.386,75 evrov sredstev, ki nimajo izvora v posrednih ali neposrednih proračunskih uporabnikih. Podatke za pretekla leta še pripravljamo*.

Glede zlorabe osebnih podatkov ponovno poudarjamo, da so vsi podatki, objavljeni v Supervizorju, tudi sicer na zahtevo dostopni po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Komisija še pojasnjuje, da je podatke za fizične osebe v Supervizorju objavila od 1. 1. 2003 zato, ker podatkov pred tem obdobjem, ni, saj so bili uničeni.

Prvo mejo za objavo podatkov pri fizičnih osebah smo sicer postavili pri 200.000 evrih, vendar bo komisija to mejo postopoma zniževala, in sicer že v nekaj dneh do meje 150.000 evrov. Komisija je pred objavo opravila test javnega interesa. Zaradi tega tudi ne objavljamo popolnoma vseh transakcij do zadnjega evra poimensko, temveč le največje. Komisija bo – kot rečeno – mejo zniževala ter sproti tehtala javni interes in interes zasebnosti.

V zvezi z navedbami, da je komisija razkrila le fizične osebe in ne izplačil s.p.-jem in podjetjem, pa ponovno poudarjamo, da so ti podatki v Supervizorju na voljo že od leta 2011.

Objavljeni podatki za fizične osebe so objavljeni v zneskih, ki so bili nakazani na transakcijske račune prejemnikov (torej po odbitku prispevkov in akontacije dohodnine ter morebitnih drugih davkov). Iz objave so trenutno izvzete plače, potni stroški ter nadomestila materialnih stroškov.

Komisija ob tem ponovno poudarja, da je treba problem rešiti na sistemski ravni, zato je v tej zadevi uvedla sistemsko preiskavo, ni pa še sprejela nobenih zaključkov.

Namen objave podatkov na spletni aplikaciji Supervizor ni v t.i. kriminaliziranju in obsojanju posameznikov, prejemnikov proračunskih sredstev, ampak je namen na enostaven in sistematičen način prikazati javno dostopne podatke ter s tem omogočiti enostavno, hitro in učinkovito uporabo in obdelavo zainteresiranim javnostim ter drugim nadzornim institucijam.

* Zneski pol etih, kjer so zajeta vsa nakazila Fakulteti za upravo, ki niso nakazana s strani proračunskih uporabnikov, prav tako znesek ne vsebuje vračil depozitov s strani komercialnih bank

2003: 1.545.281,54
2004: 2.035.367,27
2005: 2.325.021,21
2006: 1.683.073,89
2007: 1.552.335,70
2008: 1.396.539,61
2009: 1.112.306,06
2010: 875.940,14
2011: 26.714,74
2012: 25.991,32
2013: 23.939,24
2014: 26.447,51

Odziv KPK na nekatere navedbe v medijih v zvezi z objavo podatkov v aplikaciji Supervizor (dopolnjeno)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar