Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

S Supervizorjem do še podrobnejših podatkov o porabi javnih proračunskih sredstev

Nadgrajena aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije »Supervizor« po novem vključuje podatke o namenu finančnih transakcij neposrednih proračunskih uporabnikov. Supervizor sedaj omogoča dostop tudi do same podatkovne baze in prenos podatkov iz slednje za nadaljnjo uporabo.

Po nedavni okrepitvi Supervizorja s podatki Davčne uprave RS (DURS) o davčnih dolžnikih in podatki o nakazilih v davčno ugodnejša okolja Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPB), danes Supervizor po novem vključuje tudi računovodske podatke, na podlagi katerih je podrobneje in bolj strukturirano predstavljen namen finančnih transakcij neposrednih proračunskih uporabnikov. Po novem je torej iz Supervizorja razvidno ne samo, koliko in komu je nek proračunskih uporabnik nakazal sredstva, temveč tudi s kakšnim namenom je bila vsaka taka posamezna finančna transakcija izvedena. Pri prikazu finančnih transakcij proračunskih uporabnikov poslovnim subjektom so tako sedaj na voljo tudi podatki o tem, kako so bila posamezna nakazila knjižena oziroma kakšna je bila struktura porabe proračunskih finančnih sredstev.

Komisija je v Supervizor vključila podatke za tiste državne organe, za katere računovodski sistem upravlja Ministrstvo za finance. V Supervizor so tako vključeni računovodski podatki vseh ministrstev in organov v sestavi, razen podatki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo, ki vodita lastno računovodstvo. Lastna računovodstva vodijo tudi lokalne skupnosti, javni zavodi in ostali posredni proračunski uporabniki, zato njihovi podatki v prenovljeno aplikacijo niso vključeni. V nadgrajeni Supervizor je tako vključenih 100 neposrednih proračunskih uporabnikov, med drugim tudi vsa sodišča, tožilstva, neodvisni državni organi, različni uradi, inšpektorati in drugi organi v sestavi ministrstev, Državni zbor, Državni svet, Predsednik RS, DURS, CURS, itd.

Ker želi Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) vsem državljanom, zlasti pa zainteresirani javnosti in raziskovalcem omogočiti prost dostop do nabora podatkov, smo z nadgradnjo zagotovili tudi programski vmesnik do podatkov v strojno berljivi obliki (opis). S tem Supervizor omogoča dostop ne samo do prikaza podatkov, kot do sedaj, temveč do same podatkovne baze, ki jo zainteresirani uporabniki lahko nato uporabijo pri nadaljnji obdelavi teh podatkov.

Več o Supervizorju in njegovi nadgradnji

Nadgrajeni Supervizor črpa računovodske podatke iz enotnega finančno-računovodskega sistema Ministrstva za finance in neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna »MFERAC«. MFERAC zagotavlja enoten način izvrševanja proračuna in vodenja računovodstva, v sistem pa so vključeni neposredni proračunski uporabniki. Na podlagi sporazuma z Ministrstvom za finance se podatki osvežujejo dnevno.

Primer prikaza transakcij med Komisijo za preprečevanje korupcije in podjetjem SPL d.d.:

Prikaz odvisnih poslovnih subjektov

Med ostalimi manjšimi spremembami je tudi posodobljen prikaz odvisnih poslovnih subjektov oziroma podjetij in drugih poslovnih subjektov v neposredni in posredni lasti javnega sektorja (primer prikaza odvisnih poslovnih subjektov za Občino Žiri.

Davčni dolžniki

V aplikaciji Supervizor na posebni podstrani že nekaj časa objavljamo tudi seznam davčnih dolžnikov, ki so bili prejemniki javnih sredstev v obdobju 90 dni pred objavo na seznamu davčnih dolžnikov (primer davčnih dolžnikov prejemnikov javnih sredstev objavljenih 25. februarja 2014.

Prost dostop do podatkov

Ker je komisija zavezana k čim večji stopnji transparentnosti, z nadgradnjo zagotavljamo tudi programski vmesnik do podatkov v strojno berljivi obliki. Programski vmesnik podpira pridobivanje podatkov v obliki JSON, JSONP ali XML.

Z objavo podatkovne baze in programskega vmesnika želimo vsem državljanom, zlasti pa zainteresirani javnosti in raziskovalcemomogočiti prost dostop do nabora podatkov, ki jih je mogoče poljubno uporabiti. S to objavo želi komisija še povečati transparentnost porabe javnih sredstev, hkrati pa državljane spodbuditi k še aktivnejšemu nadzoru nad porabo državnega denarja. Vse, ki bodo objavljene podatke uporabili za pripravo morebitne nove analize ali aplikacije, naprošamo, da nas o tem obvestijo. Prav tako bomo veseli vsakršnega sodelovanja, ki bi pripomoglo k še večji transparentnosti javne porabe.

Seznam podatkovnih baz, ki jih uporablja Supervizor

Supervizor za prikaz podatkov uporablja bazo finančnih transakcij Uprave za javna plačila, podatke o knjižbah iz sistema MFERAC, podatke iz Poslovnega registra Slovenije, Registra transakcijskih računov in Javne objave letnih poročil, ki jih zagotavlja Ajpes, podatke iz delniških knjig Klirinško depotne družbe, podatke o javnih naročilih iz Portala javnih naročil, podatke o davčnih dolžnikih ter podatke o nakazilih v davčno ugodna okolja. Podatki se osvežujejo dnevno oz. takoj ko so na voljo.

S Supervizorjem do še podrobnejših podatkov o porabi javnih proračunskih sredstev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar