Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevah Centra za socialno delo Ilirska Bistrica in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, je kot uradna oseba v času svojega starševskega dopusta za svoje nadomeščanje med 1. 4. 2012 in 31. 8. 2012 imenovala javno uslužbenko Emanuelo Rebec, kljub temu, da ta ni podpisala prejetega aneksa št. 5 k pogodbi o zaposlitvi, ki bi jo prerazvrstil v nižji plačni razred in s tem odpravil kršitev zakonodaje. S tem je direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica ravnala v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK.
  • Emanuela Rebec, javna uslužbenka, se je dne 1. 8. 2012, ko je bila odgovorna oseba Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, prijavila na prosto delovno mesto strokovni delavec v programu Dnevni center Sonček za določen čas 18 mesecev. V razpisu prostega delovnega mesta, na katerega se je prijavila, je bila kot kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisanim delovnim mestom navedena ona sama, v nadaljevanju pa bila tudi izbrana kot najustreznejša kandidatka. Z navedenim ravnanjem je Emanuela Rebec ustvarila okoliščine, v katerih je zasebni interes uradne osebe (korist v obliki delovnega mesta) najmanj ustvaril videz, da je vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog (dajanje informacij o delovnem mestu, na katerega se je prijavila tudi sama), kar ustreza definiciji nasprotja interesov, kot je opredeljeno v dvanajsti točki 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevah Centra za socialno delo Ilirska Bistrica in odgovora obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar