Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK posredovala poročilo in oceno stanja na področju korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je pretekli teden v Državni zbor RS posredovala poročilo o svojem delu vključno z oceno stanja na področju korupcije v Republiki Sloveniji. Gre za drugo poročilo sestave senata komisije (Goran Klemenčič, dr. Liljana Selinšek, Rok Praprotnik), ki je svoj mandat nastopil pred dvema letoma.

Lanskoletno poročilo je zajemalo podatke in oceno stanja od 1. 1. 2010 do maja 2011. Tokratno poročilo je najobsežnejše doslej, saj obsega 250 strani in poleg običajnega poročila o delu komisije vključuje tudi oceno o stanju korupcije, opisuje dejavnike tveganj korupcije v državi po posameznih področjih in priporočila, kako stanje izboljšati. Poročilu je dodana tudi Raziskava o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v RS 2012 v povezavi s sistemsko korupcijo. Zaradi prvotne zamude pri pripravi poročila smo letos vključili podatke in oceno stanja do meseca oddaje poročila, ki torej zajema obdobje od 1. 1. 2011 do 1. 10. 2012, pri čemer je v poročilu razčlenjeno, kateri podatki se nanašajo zgolj na preteklo leto in kateri na obdobje prvih desetih mesecev letošnjega leta. Očitna zamuda je bila najprej posledica težav s financiranjem in dokončanjem raziskave ter analize poslovnega okolja v luči sistemske korupcije, ki sedaj predstavlja del poročila, nato pa obremenitev komisije s tekočimi nalogami ob izjemni kadrovski problematiki.

Ker je bila komisija že pretekli teden, takoj po oddaji poročila, deležna nekaterih neutemeljenih namigovanj, da je bilo poročilo pripravljeno in izdelano s strani zunanjega izvajalca, obenem sporočamo, da je obsežno poročilo v celoti – tako vsebinsko kot oblikovno – rezultat dela zaposlenih in rednih sodelavcev komisije. Zgolj raziskavo poslovnega okolja, ki jo je financiralo britansko veleposlaništvo (opravljena med prek 500 managerji slovenskih podjetij), je izvedla zunanja agencija, pridobljene podatke pa so vsebinsko analizirali in obdelali sodelavci komisije. Omenjena raziskava predstavlja okoli 15 % poročila.

Ker je primerno, da se s poročilom najprej seznanijo poslanci, v nadaljevanju pošiljamo ključne podatke iz posameznih področij, sicer pa bo poročilo predstavljeno tudi javnosti.

NADZOR IN PREISKAVE V 2011 IN DELU 2012

• 2186 (2011: 1237; 10/2012: 949) prejetih prijav;
• 99 (2011: 46; 10/2012: 53) sej senatov komisije;
• 2603 (2011: 1389; 10/2012: 1214) zaključenih zadev s področja suma korupcije na podlagi prijav, zahtev pristojnega organa ali na lastno pobudo;
• 1548 (2011: 751; 10/2011: 797) pisnih zahtev pravnim osebam javnega in zasebnega prava za posredovanje dokumentacije in podatkov;
• 86 prekrškovnih postopkov uvedenih zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb zaradi kršitev določb ZIntPK, zaključenih 48;
• 46 (2011: 13; 10/2012: 33) sistemskih načelnih mnenj, pojasnil, priporočil, ugotovitev in ocen korupcijskih tveganj v konkretnih primerih;
• 18 (2011: 5; 10/2012: 13) opozoril oziroma pozivov za uveljavljanje ničnosti prek 100 poslov, sklenjenih med javnim in zasebnim sektorjem, zaradi kršitev določb ZIntPK;
• 125 občin, v katerih so bile z lastno dejavnostjo komisije identificirane kršitve prepovedi omejitev poslovanja s strani županov, podžupanov in občinskih svetnikov;
• 349 (2011: 237; 10/2012: 115) naznanil ter ovadb policiji oziroma državnemu tožilstvu zaradi sumov kaznivih dejanj;
• 632 (2011: 327; 10/2012: 305) pobud drugim državnim organom (večinoma inšpekcijskim organom, pa tudi Računskemu sodišču RS, Davčni upravi RS, Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Uradu RS za nadzor proračuna, Informacijskemu pooblaščencu, Uradu RS za varstvo konkurence …) zaradi sumov kršitev iz njihovih pristojnosti;
• 5 (2011: 2; 10/2012: 3) dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe;
• 16 (2011: 14; 10/2012: 2) opozoril funkcionarjem glede nezdružljivosti funkcij;
• 5 (2011: 3; 10/2012: 2) odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti;
• 61 (2011: 50; 10/2012: 11) splošnih in usmerjenih nadzorov nad premoženjskim stanjem zavezancev;
• verifikacija 8634 obrazcev za prijavo premoženjskega stanja (2012);
• 58 registriranih lobistov (stanje na 1. 10. 2012), 62 izvedenih upravnih postopkov za vpis in 3 postopki za izbris iz registra v letu 2011 in 4 izvedeni upravni postopki za vpis in 5 postopkov izbrisa v letu 2012;
• 141 (2012) pregledanih in preverjenih letnih poročil lobistov;
• 275 (2011: 129; 10/2012: 146) verificiranih prijav lobističnih stikov;
• 55 (2011: 33; 10/2012: 22) postopkov z zaščitenimi prijavitelji;
• sodelovanje v 3 različnih specializiranih preiskovalnih skupinah s Specializiranim državnim tožilstvom in Nacionalnim preiskovalnim uradom (2012);
• izdelava metodologije sistemskih nadzorov ter izvedba pilotnega projekta (2012);

PREVENTIVA IN INTEGRITETA V 2011 IN DELU 2012

• 1709 (2011: 842; 10/2012: 867) pravnih mnenj, pojasnil in odgovorov pravnim in fizičnim osebam iz javnega in zasebnega sektorja;
• 119 (2011: 93; 10/2012: 26) usposabljanj in izobraževanj za javni sektor s področja omejevanja korupcije, integritete, nasprotja interesov ter lobiranja;
• 32 (2011: 20; 10/2012: 12) danih komentarjev in pobud resornim ministrstvom, vladi in državnemu zboru glede sprememb zakonodaje in predpisov;
• 1216 preliminarno pregledanih načrtov integritete subjektov javnega sektorja;
• 6 tiskanih publikacij za splošno in ciljne javnosti z različnih področij dela;
• aplikacija SUPERVIZOR;
• spletni projekt TRANSPARENTNOST (Supervizor, lobistični stiki, javna naročila);
• organizacija 5 posvetov oziroma konferenc z drugimi državnimi organi in nevladnimi institucijami;
• ustvarjalni natečaj za osnovne šole (2011);
• ustvarjalni natečaj za osnovne šole (2012);
• pilotni projekt e-učilnica za področje korupcije (v sodelovanju z Upravno akademijo);
• oblikovanje metodologije izdelave načrtov integritete za subjekte javnega sektorja;

MEDNARODNA DEJAVNOST V 2011 IN DELU 2012

• zastopanje RS v različnih mednarodnih delovnih telesih in odborih – GRECO (Svet Evrope), Delovna skupina za podkupovanje tujih javnih uslužbencev (OECD), Odbor konvencije proti korupciji (Združeni narodi), Mednarodna protikorupcijska akademija (IACA), Skupina ekspertov proti korupciji (Evropska komisija), Evropski partnerji proti korupciji (EPAC);
• izdelava in implementacija (skupaj z NPU in partnerskimi institucijami iz Avstrije in Slovaške) projekta EACT (European Anti-Corruption Training);redno bilateralno sodelovanje (usposabljanja, prenos znanja, …) z državami EU in JV Evrope;

ODNOSI Z JAVNOSTMI V 2011 IN DELU 2012

• v povprečju 50 do 60 pisnih odgovorov na vprašanja novinarjev mesečno
• 93 (2011: 30; 10/2012: 63) zahtev za dostop do informacij javnega značaja;
• prenovitev spletne strani, ki je dnevno osvežena;
• mesečno izdajanje KPK Vestnika (od aprila 2011 dalje);

KPK posredovala poročilo in oceno stanja na področju korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar