Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK objavila dvoje ugotovitev o konkretnem primeru – zadevi Občina Komenda in Ljudska univerza Celje

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejel dvoje ugotovitev o konkretnem primeru, in sicer Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Tomaža Drolca v funkciji župana Občine Komenda pri razpolaganju s stvarnim premoženjem občine in pristopu k dolgu pravne osebe zasebnega prava ter Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja nekdanjega direktorja Ljudske univerze Celje Aleša Štepiharja.

1.) Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Tomaža Drolca v funkciji župana Občine Komenda pri razpolaganju s stvarnim premoženjem občine in pristopu k dolgu pravne osebe zasebnega prava:

I. Ravnanje župana Občine Komenda, Tomaža Drolca, ki je omogočil gospodarski družbi IGRM d.o.o. premoženjsko korist v obliki pridobitve nepremičnin v lasti občine, s tem da:

  • kot zakoniti zastopnik občine in upravljavec nepremičnega premoženja občine ni vodil postopka prodaje nepremičnin na način, kot so ga določali predpisi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
  • v nasprotju z Obligacijskim zakonikom v trenutku, ko IGRM d.o.o. ni izpolnil bistvenega pogoja iz kupoprodajne pogodbe z opr. št. SV: 514/07 z dne 13. 6. 2007, ni zahteval razveljavitve kupoprodajne pogodbe, ampak je celo omogočil, da IGRM d.o.o. proda svoj delež novemu kupcu
  • kot zakoniti zastopnik Občine Komenda (upnik) ni zahteval poplačila kupnine za nepremičnine v vrednosti 791.100,00 evrov in stroškov, ki jih je imela občina z izgradnjo hlevov za Konjeniški klub Komenda skupaj z vsemi pripadajočimi obrestmi

ustreza opredelitvi korupcije po prvi točki 4. člena ZIntPK.

II. Ravnanje župana Tomaža Drolca, ki je omogočil gospodarski družbi Hades Trgovina d.o.o. premoženjsko korist v obliki pridobitve bančnih posojil v skupni vrednosti 6.840.000,00 evrov, s tem ko je kot zakoniti zastopnik Občine Komenda v imenu občine pristopil k dolgu družbe Hades Trgovina d.o.o. in dne 30. 6. 2010 podpisal Pogodbo o pristopu k dolgu št. 99-029-129 ter Pogodbo o pristopu k dolgu št. 99-029-128, oziroma je razpolagal s sredstvi občine v nasprotju s predpisi, ki urejajo zadolževanje občin in tako kršil dolžno ravnanje, ustreza opredelitvi korupcije po prvi točki 4. člena ZIntPK.

2.) Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja nekdanjega direktorja Ljudske univerze Celje Aleša Štepiharja:

  • Aleš Štepihar je v času, ko je bil na mestu direktorja oziroma v.d. direktorja Ljudske univerze Celje, s sklepanjem pogodb, s katerim je kršil načeli konkurence in prepovedi diskriminacije, s kompenzacijskim zaposlovanjem ter z izvajanjem nerentabilnih programov povzročil (1) nesmotrno in negospodarno porabo sredstev oziroma premoženja javnega zavoda Ljudska univerza Celje ter (2) omogočil koristi določenim posameznikom.
  • S takim ravnanjem je direktor javnega zavoda Ljudska univerza Celje uresničil vse znake korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK (oziroma jo je opredeljevala tretja točka 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije), ravnal pa je tudi v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK.

Oba sprejeta dokumenta sta objavljena na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije – Zaključne ugotovitve. Obravnavani osebi komisiji v predvidenem roku nista posredovali izjasnitev o vsebini osnutkov njenih ugotovitev.

KPK objavila dvoje ugotovitev o konkretnem primeru – zadevi Občina Komenda in Ljudska univerza Celje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar