Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vabilo AUKN in KPK na 17. izobraževalno srečanje

Skrbnost in odgovornost ravnanj članov nadzornih in poslovodnih organov državnih družb v luči spoštovanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter ostalih pravnih aktov – torek, 10. julij 2012, ob 14. uri.  

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) se je v prvem letu delovanja predvsem posvečala razreševanju ključnih problemov pri korporativnem upravljanju družb v državni lasti, ki so v preteklosti omogočile slab nadzor nad poslovanjem državnih družb. Slab nadzor poslovanja, nasprotja interesov in navez med nadzorniki ter upravami so bili po našem mnenju ključnega pomena za poslovne težave večine naših družb v državni lasti v preteklosti.

AUKN je v letu 2011 izvedla izredne aktivnosti v kar 24 družbah z lastništvom države (revizije poslovanja, nasprotja interesov, prijave Komisiji za preprečevanje korupcije in Nacionalnemu preiskovalnemu uradu), kar kaže na stanje, ki ga je Agencija prejela ob ustanovitvi. V začetku leta 2011 je opravila sistematičen pregled ustreznosti nadzornih svetov in pri 10 družbah med državnimi nadzorniki ugotovila nasprotja interesov, zato je s ciljem zagotavljanja učinkovitega nadzora predlagala ustrezne odpoklice.

Spoštovanje izogibanja nastanku nasprotja interesov je za AUKN in KPK izjemnega pomena, saj ravno nasprotje interesov predstavlja veliko tveganje za nastanek korupcije in ostalih protipravnih dejanj, ki lahko posledično zmanjšujejo vrednost državnih družb. Spomnimo tudi, da je Agencija vse nadzorne svete januarja 2012 pozvala k spoštovanju izogibanja nasprotju interesov skladno z ZIntPK in dodatno tudi bančne nadzornike k spoštovanju Sklepa Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank ter hranilnic.

17. izobraževalno srečanje, ki bo potekalo v torek, 10. julija 2012, od 14. do 16. ure na sedežu Agencije za upravljanje kapitalskih naložbDunajska 160 v Ljubljani (dvorana v pritličju), bo namenjeno skrbnosti in odgovornosti ravnanj nadzornih ter poslovodnih organov v luči spoštovanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in drugih pomembnih pravnih aktov. Predavanje bo izvedel predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič.

Poudarek predavanja bo na dolžnostih in odgovornostih, ki izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za državne družbe in za uradne osebe – med uradne osebe po ZIntPK namreč spadajo tudi člani organov vodenja in nadzora v gospodarskih družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država, in sicer:

  • dolžnosti gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (uporaba protikorupcijske klavzule, pridobitev izjave o lastništvu ponudnika, posredovanje seznama zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, posredovanje dokumentacije in podatkov, potrebnih za opravljanje zakonskih nalog komisije);
  • dolžnosti poslovodnih oseb gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (izogibanje nasprotju interesov/izločitev v primeru zasebnega interesa, prijava premoženjskega stanja, udeležba na seji senata komisije);
  • dolžnosti članov nadzornih organov gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (izogibanje nasprotju interesov/izločitev v primeru zasebnega interesa).

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb in Komisija za preprečevanje korupcije pričakujeta, da se boste izobraževalnega srečanja udeležili. Vašo prisotnost potrdite na e-mail, najkasneje do 5. julija 2012. Več v priloženem vabilu.

Vabilo AUKN in KPK na 17. izobraževalno srečanje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar