Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev senata komisije glede zaposlitve v kabinetu finančnega ministra

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je 13. marca 2012 prejela prijavo anonimnega prijavitelja, iz katere izhaja, da naj bi minister za finance dr. Janez Šušteršič na Ministrstvu za finance »za dobro plačo« zaposlil Ano Jevšek Pezdir, ženo svojega prijatelja. Senat komisije je odločitev v tej zadevi sprejel 5. aprila 2012.

Komisija je od ministrstva za finance pridobila potrebno dokumentacijo in zadevo obravnavala tako z vidika morebitnega obstoja nasprotja interesov kot z vidika morebitnega obstoja znakov korupcije, kot jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Komisija je na podlagi pregleda dokumentacije in preučitve relevantnih predpisov ter ob upoštevanju vseh okoliščin primera ugotovila, da je bila zaposlitev Ane Jevšek Pezdir izvedena na podlagi in skladno z zaposlitvenimi postopki za delovna mesta, ki so vezana na osebno zaupanje funkcionarja. Minister lahko namreč po lastni presoji izbere člane svojega kabineta. V skladu s 1. točko prvega odstavka 68. člena in prvim odstavkom 69. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas za delovna mesta, ki so vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu), takšno delovno razmerje pa se sklene najdlje za čas trajanja funkcije funkcionarja.

Tovrstne kabinetne zaposlitve predstavljajo zakonsko specifiko in izjemo iz sistema zaposlovanja v javnem sektorju, tako zakonsko kot vsebinsko pa izključujejo tudi oceno morebitnega nasprotja interesov, saj so vezane na »osebno zaupanje« ministra in že v sami definiciji predvidevajo predhodno osebno, poslovno, politično ali drugo povezavo med ministrom in javnim uslužbencem, ki zasede to delovno mesto. Kabinetne zaposlitve torej predstavljajo zakonsko dovoljeno izjemo od dolžnega izogibanja nasprotju interesov, kot je sicer zahtevano v ZIntPK, saj osebno zaupanje logično lahko izhaja le iz osebnega poznanstva in predhodnega sodelovanja z določeno osebo. Komisija lahko k temu doda zgolj, da ima vsak funkcionar ob tej pravici tudi odgovornost, da številčno omejene možnosti zaposlitev “na osebno zaupanje” ne uporabi za povračilo osebnih ali političnih uslug ali za izključno nepotistične ali klientelistične namene, temveč da dejansko izbere sodelavce, ki uživajo njegovo zaupanje neposredno v povezavi z delom, ki ga bodo opravljali. Ker gre pri teh zaposlitvah za »osebno izbiro« po »lastni presoji« mimo utečenih izbirnih postopkov, s tem funkcionar za tako zaposlitev prevzame tudi del odgovornosti za kvalitetno in strokovno opravljanje del in nalog javnega uslužbenca.

Minister za finance je imel po ugotovitvah komisije za zaposlitev Ane Jevšek Pezdir ne glede na njuno predhodno osebno znanstvo ali posredne oziroma neposredne politične ali sorodstvene povezave pravno podlago v ZJU, vsebina predmetne pogodbe o zaposlitvi pa je skladna s sistemizacijo delovnih mest, Uredbo in določbami ZJU, ki urejajo pravice in dolžnosti javnega uslužbenca, katerega zaposlitev je vezana na osebno zaupanje ministra.

Odločitev senata komisije glede zaposlitve v kabinetu finančnega ministra
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar