Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poziv k uporabi protikorupcijske klavzule

Komisija za preprečevanje korupcije je konec maja vse organe in organizacije javnega sektorja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije v pogodbe dolžni vključiti protikorupcijsko klavzulo, še dodatno pozvala k njeni dosledni uporabi, in sicer v vseh pogodbah, ne zgolj tistih, kjer to zahteva zakon.

14. člen ZIntPK namreč določa, da zavezanci za protikorupcijsko klavzulo v vse pogodbe, ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, in katerih vrednost presega 10.000 evrov z DDV, kot obvezno sestavino vključijo protikorupcijsko klavzulo, komisija pa predlaga njeno vključitev tudi ob zneskih, ki so nižji od zakonsko določene meje.

Komisija želi pri tem poudariti, da je cilj uporabe protikorupcijske klavzule preprečevanje koruptivnih ravnanj oziroma zmanjšanje tveganja za njihov nastanek in zato pomeni pomembno vodilo vsem pogodbenim strankam, kakšnih ravnanj naj se vzdržijo. V primeru, da do prepovedanih ravnanj pride v zvezi s pridobitvijo ali sklenitvijo posla, opustitvijo dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugih ravnanj ali opustitev, zaradi katerih je povzročena škoda ali pridobljena nedovoljena korist, je takšna pogodba nična.

Prav tako lahko komisija sproži prekrškovni postopek proti zavezancem, ki v pogodbo niso vključili protikorupcijske klavzule v skladu z določbami ZIntPK, in odgovorno osebo organa ali organizacije javnega sektorja kaznuje za prekršek z globo od 400 do 4.000 evrov.

Poziv k uporabi protikorupcijske klavzule
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar