Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 205

Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno uspešnost tema uradnima osebama, daje videz, da njun zasebni interes vpliva na nepristranski in objektivni izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, kar predstavlja nasprotje interesov po 1. odstavku 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 5.5.2010 sprejela naslednje:

Načelno mnenje številka 205

  • Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno uspešnost tema uradnima osebama, daje videz, da njun zasebni interes vpliva na nepristranski in objektivni izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, kar predstavlja nasprotje interesov po 1. odstavku 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v okviru svojih zakonitih pristojnosti presojala situacijo, ko sta dve uradni osebi javnega zavoda sodelovali kot članici komisije za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu. Ta komisija za izbor kandidata je bila sestavljena iz skupno štirih oseb. Med kandidati za zaposlitev je bila tudi oseba, ki je predhodno več let opravljala funkcijo predsednice sveta istega javnega zavoda, ki je v času njenega predsedovanja med drugim odločal tudi o dodelitvi delovne uspešnosti predhodno omenjenima dvema uradnima osebama ter na koncu tudi sprejel sklepe o dodelitvi delovne uspešnosti za obe osebi in sicer za obdobje preteklih dveh let do časa, ko je komisija za izbor kandidata opravljala izbor osebe za zaposlitev na zavodu. Na podlagi zbranega gradiva se je Komisija do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je navedeno v izreku načelnega mnenja.

Komisija je od javnega zavoda pridobila dokumentacijo, iz katere izhaja, da je svet javnega zavoda na svojih sejah sprejel sklepe o dodelitvi delovne uspešnosti za direktorja in strokovno direktorico in sicer:

  • leta 2007 za dodelitev delovne uspešnosti za delo v letu 2006
  • leta 2008 za dodelitev delovne uspešnosti za delo v letu 2007

Na podlagi teh sklepov je javni zavod direktorju in strokovni direktorici javnega zavoda izplačal določeno vsoto denarja kot nagrado za delovno uspešnost.

Leta 2008 je javni zavod objavil razpis za zasedbo prostega delovnega mesta v okviru javnega zavoda. Na razpis se je med drugimi prijavila tudi kandidatka, ki je v letu 2007 in 2008 opravljala funkcijo predsednice sveta istega javnega zavoda. Omenjena kandidatka je vodila obe seji sveta zavoda, na katerih je svet sprejel sklepe o dodelitvi delovne uspešnosti, kot je predhodno opisano.

Ko je javni zavod preučil vse prispele prijave na razpis, je prišlo do odločitve, da se na razgovor pred komisijo za izbor kandidata povabijo tri kandidatke, s katerimi je komisija za izbor opravila razgovor. Med štirimi člani komisije za izbor kandidata sta bila tudi predhodno omenjena direktor in strokovna direktorica. Komisija za izbor kandidata je v takšni sestavi sprejela odločitev, da je najprimernejši kandidat za zasedbo delovnega mesta kandidatka, ki je vodila obe seji sveta zavoda, na katerih je svet sprejel sklepe o dodelitvi delovne uspešnosti, kot je predhodno opisano.

Iz predhodnih ugotovitev izhaja mnenje, da je bil s takšnim delovanjem uradnih oseb v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev najmanj ustvarjen videz, da je zasebni interes obeh članov komisije vplival na nepristransko in objektivno opravljanje nalog komisije za izbor kandidata, kar po prvem odstavku 13. Člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01) predstavlja konflikt interesov. Obe uradni osebi se lahko konfliktu interesov izogneta tako, da se izločita iz postopkov, ki se nanašajo na kandidatko, ki je vodila svet zavoda.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 205
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar