Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 125

Okoliščine, v katerih je pomočnik generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje na področju pravnih in splošnih zadev hkrati tudi solastnik in zastopnik odvetniške družbe, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 29.5.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 125

  • Okoliščine, v katerih je pomočnik generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje na področju pravnih in splošnih zadev hkrati tudi solastnik in zastopnik odvetniške družbe, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela anonimni dopis, v katerem je navedeno, da je področje dela pomočnika generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje preveč tesno povezano z odvetniško družbo, katere je solastnik in zastopnik.

Komisija je iz javno dostopnega sodnega registra ugotovila, da je pomočnik generalne direktorice zavoda v resnici solastnik in zastopnik odvetniške družbe.

Zavod RS za zaposlovanje pa je zaprosila za dokumentacijo o morebitnih pogodbah oz. sodelovanjih, sklenjenih med zavodom in odvetniško družbo, o vseh morebitnih plačilih in o nalogah in pooblastilih pomočnika generalne direktorice.

V odgovoru je generalna direktorica zavoda pojasnila, da Zavod RS za zaposlovanje z odvetniško družbo, katere solastnik in zastopnik je pomočnik generalne direktorice, nima sklenjenih pogodb in tudi ne sodeluje z omenjeno družbo. Prav tako je v odgovoru navedeno, da od dneva zaposlitve pomočnika gen. direktorice ni bilo izvršeno nobeno plačilo na odvetniško družbo.

Glede pooblastil in nalog pomočnika generalne direktorice je pojasnjeno, da se njegove naloge nanašajo na področje vodenja pravnih in splošnih zadev in da nima pooblastil za nastopanje v pravnem prometu.

Po Statutu Zavoda RS za zaposlovanje, sodi pomočnik generalne direktorice med vodilne delavce oziroma delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (39. člen statuta). Prav tako omenjeni status v 41. členu določa, da vodilni delavci podpisujejo akte in listine, ki se nanašajo na njihovo delovno področje oziroma območje organizacijske enote, ki jo vodijo.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 8/2001) v 15. členu določa, da javni uslužbenec ne sme opravljati nezdružljive funkcije in nezdružljive pridobitne dejavnosti, ki niso združljive s pravilnim opravljanjem javnih nalog in s pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca ali mu jih krnijo. Kadar ni jasno, ali je opravljanje nalog z navedenimi dejavnostmi ali funkcijo nezdružljivo, se mora javni uslužbenec posvetovati s svojim predstojnikom.

Po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Iz konkretnega primera je na podlagi dokumentacije razvidno, da lahko pride do nasprotja interesov, saj ima pomočnik generalne direktorice po Statutu Zavoda RS za zaposlovanje pooblastila za sklepanje aktov in listin, ki se nanašajo na delovno področje splošnih in pravnih poslov, ki ga vodi. Pooblastila za podpisovanje aktov in listin iz njegovega delovnega področja lahko privedejo do nastanka okoliščin, pri katerih je njegov zasebni interes kot solastnika in zastopnika odvetniške družbe tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Da do nastanka nasprotja interesov ne bi prišlo, mora pomočnik generalne direktorice, ki ve za morebiten nastanek nasprotja interesov in je zato osebno odgovoren, postopati v skladu 13. členom Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in ukrepati tako, da se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov ali pa naj se spremeni določba statuta zavoda, ki opredeljuje pooblastila vodilnih delavcev zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 125
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar