Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 124

Določbe III. in IV. Poglavja Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, ki jih neposredno imenujejo državni organi ali organi lokalnih skupnosti. Člani poslovodnih organov (direktorji, uprava) gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, imenovani s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti so izenačeni s funkcionarji po ZPKor in zanje veljajo med drugimi tudi določbe o prepovedih oziroma omejitvah sprejemanja daril ter vodenju seznama daril v smislu 24. in 25. člena ZPKor, za organe oziroma gospodarske družbe, katerih člani poslovodstva so, pa velja obveznost posredovanja seznama daril Komisiji v smislu 26. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 29.5.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 124

  • Določbe III. in IV. Poglavja Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, ki jih neposredno imenujejo državni organi ali organi lokalnih skupnosti.
  • Člani poslovodnih organov (direktorji, uprava) gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, imenovani s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti so izenačeni s funkcionarji po ZPKor in zanje veljajo med drugimi tudi določbe o prepovedih oziroma omejitvah sprejemanja daril ter vodenju seznama daril v smislu 24. in 25. člena ZPKor, za organe oziroma gospodarske družbe, katerih člani poslovodstva so, pa velja obveznost posredovanja seznama daril Komisiji v smislu 26. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis odvetniške družbe s prošnjo za pojasnilo o uporabi določb 2. odstavka 3. člena ZPKor v zvezi s 25. in 26. členom ZPKor za gospodarske družbe v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, katerih poslovodstvo imenujejo državni organi ali organi lokalnih skupnosti in se zanje uporabljajo določbe o omejitvah sprejemanja daril ter o poročanju o prejetih darilih v smislu 25. in 26. člena ZPKor. V dopisu so Komisiji zastavljena vprašanja, na katere organe gospodarskih družb v večinski lasti RS ali lokalnih skupnosti se nanaša 2. odstavek 3. člena ZPKor, ali so osebe iz 2. odstavka 3. člena ZPKor dolžne voditi sezname prejetih daril po 25. členu ZPKor, gospodarske družbe pa posredovati sezname daril Komisiji po 26. členu ZPKor.

2. odstavek 3. člena ZPKor določa, da se določbe III. in IV. poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona uporabljajo tudi s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da se obveznosti, kot so omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti in sprejemanja daril, omejitve poslovanja, prijavljanja premoženjskega stanja ter ukrepi v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti po ZPKor, nanašajo na člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov (direktorje, predsednike in člane uprav), ki so imenovani s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti. Glede na to, da 2. odstavek 3. člena ZPKor ne razširja imenovanja članov poslovodnih organov gospodarskih družb na druge organe oziroma organe gospodarskih družb, po mnenju Komisije omenjene obveznosti ne veljajo za člane poslovodnih organov, ki jih imenujejo organi gospodarskih družb, kot so nadzorni sveti ali upravni odbori. Med gospodarske družbe v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti po mnenju Komisije štejejo gospodarske družbe, v katerih ima država ali lokalne skupnosti lastniški delež, večji od 50%.

Upoštevajoč 2. odstavek 3. člena ZPKor so člani poslovodnih organov v gospodarskih družbah, v katerih ima država ali lokalna skupnost večinski lastniški delež in jih imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti, izenačeni s funkcionarji iz ZPKor, zanje pa v smislu 24. in 25. člena ZPKor veljajo med drugimi tudi določbe o omejitvah pri sprejemanju daril, o vpisovanju prejetih daril v seznam daril pri organu, v katerem opravljajo funkcijo oziroma pri gospodarski družbi, katere direktorji ali člani poslovodstva so. 26. člen ZPKor, ki določa dolžnost posredovanja seznamov daril Komisiji, velja za gospodarske družbe, v katerih opravljajo svojo funkcijo člani poslovodnih organov, ki so izenačeni s funkcionarji po ZPKor.

Ob upoštevanju navedenega, Komisija meni, da za člana poslovodnega organa (direktorja ali člana uprave) gospodarske družbe, ki ga je na ta položaj imenoval državni organ ali organ lokalne skupnosti, v tej gospodarski družbi pa ima država ali lokalna skupnost večinski lastniški delež, veljajo določbe celotnega tretjega in četrtega poglavja ZPKor ter prehodne in končne določbe, med katerimi so tudi določbe o prepovedih in omejitvah sprejemanja daril (24. do 27. člen).

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 124
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar