Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 158

Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, predstavlja konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 29.1.2009 sprejela

Načelno mnenje številka 158

  • Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, predstavlja konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija je prejela prijavo suma korupcije, v kateri prijavitelj navaja, da se je v letu 2006 prijavil s svojim projektom na javni razpis ene izmed javnih agencij. Njegov projekt ni bil izbran. Prijavitelj meni, da je pristojni organ ravnal diskriminatorno in izbral ponudnika s slabšimi referencami.

Komisija je na podlagi 11. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( ZPKor, Uradni list RS 2/04 in sprem.) pozvala javno agencijo, da navedbe prijavitelja pojasni in priloži ustrezno gradivo.

Agencija je podala pojasnila in priložila gradivo.

Na podlagi razpoložljive dokumentacije in pojasnil javne agencije Komisija ugotavlja:

Javna agencija je objavila javni razpis in pozvala zainteresirane izvajalce, da se prijavijo na razpisane teme raziskovalnih projektov. Sestavni del razpisa je bila tudi “Metodologija ocenjevanja in izbora prijav raziskovalnih projektov” ter ocenjevalna lista A in B.

Na razpisano temo sta se poleg pritožnika prijavila še dva ponudnika.

Skladno z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav ter Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje delovanja navedene agencije, sta bila za ocenjevanje določena dva recenzenta iz vrst raziskovalcev in eden iz vrst financerjev projekta. Ocenjevalca iz vrst raziskovalcev sta izpolnjevala obrazce B, ocenjevalec iz vrst financerjev pa obrazec A.

Skladno z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav sta recenzenta iz vrst strokovnjakov ocenila vse tri prispele projekte in izpolnila predpisani obrazec B. V obrazcu sta ocenila vseh pet predpisanih kriterijev. Predstavnik financerja je ocenil le kriterije pod I, II in V. Oba ocenjevalca iz vrst strokovnjakov sta prijaviteljev projekt ocenila negativno pri kriteriju IV. Na podlagi teh ocen so skupaj s predstavnikom financerja izbrali projekt z največ točkami. Projekt prijavitelja je bil takoj izločen, ker je skladno z metodologijo ocenjevanja v enem izmed petih kriterijev prejel oceno enako 1,5 ali manj.

Na tako odločitev izbora prijavljenih raziskovalnih projektov se je neizbrani ponudnik pritožil, vendar je bila pritožba s strani pristojnega organa agencije zavrnjena.

Komisija ugotavlja, da je pri izbiri prijavljenih projektov prišlo do konflikta interesov, ker je eden izmed dveh recenzentov iz vrst strokovnjakov zaposlen v raziskovalni ustanovi, katere projekt je kandidiral na razpisu in bil tudi izbran za izvajalca.

Navedeni ocenjevalec je sodeloval pri ocenjevanju, čeprav je v skladu s 14. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje delovanja navedene agencije, podpisal izjavo o nepristranskosti, v kateri je izrecno izjavil, da ni povezan z osebami, ki bodo izvajale raziskovalne projekte v okviru področja, ki ga ocenjuje.

Ocenjevalec je ravnal tudi v nasprotju s 15. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje delovanja navedene agencije. Ta člen govori o konfliktu interesov. Drugi odstavek tega člena se glasi: “Predsednik, namestnik predsednika ali član strokovnih teles ne sme biti v neposrednem sorodstvenem, zaposlitvenem (ista programska skupina) in raziskovalnem stiku (skupne publikacije v zadnjih dveh letih) z vodjo predloga (programa, projekta itd.), ki ga ocenjuje, oziroma zasebnega raziskovalca, ki sodeluje na razpisu.” V četrtem odstavku istega člena je navedeno: “Če predsednik, namestnik predsednika, član stalnega ali občasnega strokovnega telesa ali recenzent meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku, takšna, da bi lahko vplivala na nepristranskost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti predsednika ZSA. Če predsednik ZSA meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranskost njegovega dela v evalvacijskem postopku, mu to pisno sporoči. V primeru, da predsednik ZSA meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranskost njegovega dela, predlaga zamenjavo.”

Komisija je tudi ugotovila, da je po izbiri raziskovalnega projekta, dejanski vodja projekta bila druga oseba kot tista, ki je nastopala kot vodja projekta na razpisu. Dejanski vodja projekta je bil raziskovalec, zaposlen v raziskovalnem inštitutu, ki ga vodi prej navedeni ocenjevalec. Poleg tega je v času pred in med izbiro projektov delal z večino članov prijavljene projektne skupine, na več raziskovalnih projektih v svoji raziskovalni ustanovi in je njihov soavtor.

Navedeni ocenjevalec je moral vedeti za konflikt interesov, saj je bil izbran projekt raziskovalne ustanove, v kateri je sam zaposlen. Poleg tega je v času pred in med izbiro projektov delal z večino članov prijavljene projektne skupine, na več raziskovalnih projektih v svoji raziskovalni ustanovi.

Ocenjevalec bi se glede na okoliščine lahko izognil konfliktu interesov tako, da bi se v skladu s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje delovanja navedene agencije in v skladu s podpisano izjavo izločil iz evalvacijskega postopka za izbiro izvajalca prijavljenih raziskovalnih projektov, oziroma predlagal svojo izločitev

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 158
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar