Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 118

Članstvo v nadzornem odboru občine je v smislu 19. č, 30., 32. in 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS) nezdružljivo s članstvom v Vaškem odboru in članstvom v Komisiji za področje zaščite, reševanja in pomoči, ki sta organa občinskega sveta, nezdružljivo pa je tudi z opravljanjem dejavnosti poveljnika Gasilske zveze ali Gasilskega društva, če sta uporabnika proračunskih sredstev občine.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne14.1.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 118

  • Članstvo v nadzornem odboru občine je v smislu 19. č, 30., 32. in 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS) nezdružljivo s članstvom v Vaškem odboru in članstvom v Komisiji za področje zaščite, reševanja in pomoči, ki sta organa občinskega sveta, nezdružljivo pa je tudi z opravljanjem dejavnosti poveljnika Gasilske zveze ali Gasilskega društva, če sta uporabnika proračunskih sredstev občine.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis občine Cankova, v katerem občina prosi za mnenje, ali je lahko član nadzornega odbora občine oseba, ki opravlja naloge:

  • predsednika vaškega odbora Korovci,
  • poveljnika Gasilske zveze Cankova,
  • poveljnika Gasilskega društva Korovci in
  • člana Komisije za področje zaščite, reševanja in pomoči.

Pristojnosti oziroma naloge nadzornega odbora občine in nezdružljivost funkcije članov nadzornega odbora z drugimi dejavnostmi ureja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS).

Nadzorni odbor občine je po 32. členu ZLS najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzorni odbor nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

2. odstavek 30. člena ZLS določa, da občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore kot svoja posvetovalna telesa. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. Po 3. odstavku lahko občinski svet kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške in četrtne odbore. Iz 19. č člena ZLS izhaja, da način financiranja delovanja ožjega dela občine, ki ni pravna oseba, določi občinski statut. V primeru občine Cankova je Statut občine (Uradni list RS, št. 32/07) v 62. členu določil, da se za delovanje in opravljanje nalog vaških skupnosti zagotavljajo sredstva v proračunu občine.

Po 32.a členu ZLS člani nadzornega sveta ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Iz navedenih zakonskih in statutarnih določb izhaja, da član nadzornega odbora, ki je pristojen nadzorovati premoženje občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov občinskega proračuna, ne more hkrati opravljati nalog člana komisije ali odbora občinskega sveta ali člana vaškega odbora, za katerega se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu in katerih namen uporabe ter smotrnost kot član nadzornega odbora nadzoruje. Član nadzornega odbora pa tudi ne more biti tudi član poslovodstva oziroma predstojnik organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.

V obravnavanem primeru in ob upoštevanju navedenih zakonskih omejitev, je po mnenju Komisije članstvo v nadzornem odboru občine nezdružljivo s članstvom v Komisiji občinskega sveta za področje zaščite, reševanja in pomoči ter s članstvom v Vaškem odboru, ki je posvetovalno telo občinskega sveta in katerega delovanje se financira iz občinskega proračuna.

Za predsednika Gasilske zveze ali predsednika Gasilskega društva pa velja, da njun predsednik ne more biti član nadzornega odbora (oziroma obratno), če je Gasilska zveza ali Gasilsko društvo uporabnik proračunskih sredstev.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 118
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar