Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 148

Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) ter 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.112/05, v nadaljevanju ZPos) v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Uradni list RS, št. 33/07) lahko član nadzornega sveta medobčinskega javnega sklada in član sveta ustanoviteljic javnega sklada.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 27.11.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 148

  • Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) ter 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.112/05, v nadaljevanju ZPos) v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Uradni list RS, št. 33/07) lahko član nadzornega sveta medobčinskega javnega sklada in član sveta ustanoviteljic javnega sklada.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada ene od slovenskih občin, v katerem Komisijo prosi za mnenje o združljivosti funkcije poslanca s članstvom v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu te občine (JMSS). V dopisu JMSS navaja, da je eden od županov občin ustanoviteljic javnega sklada bil izvoljen za poslanca Državnega zbora. Kot župan občine je bil kot predstavnik ustanovitelja na podlagi odloka o ustanovitvi JMSS imenovan za člana nadzornega sveta javnega medobčinskega sklada. Komisijo prosi za mnenje, ali je kot poslanec lahko član nadzornega sveta javnega medobčinskega sklada. Razen tega JMSS prosi tudi za mnenje, ali je novoizvoljeni poslanec lahko član sveta ustanoviteljic javnega sklada, ki je edini in svojevrsten organ na ravni javnih skladov v RS.

Nezdružljivost opravljanja funkcije poklicnega funkcionarja z drugimi dejavnostmi ureja ZPKor v 20. členu, za poslance pa je nezdružljivost funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi še posebej urejena v ZPos. 20. člen ZPKor določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah, lahko pa so kot predstavniki organa člani sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma člani nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža.

Po 31. členu ZPKor se določbe poglavja o nezdružljivosti ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena. Za poslance so vprašanja o nezdružljivosti s članstvom v nadzornih organih drugače urejena v 12. členu ZPos, ki na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I- 57/06 (Uradni list RS, št. 33/07) še vedno velja, zato se za tovrstna vprašanja uporabljajo določbe 12. člena ZPos in ne 20. člena ZPKor.

12. člen ZPos v 1 odstavku določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije, v 2. odstavku pa, da poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Med prepovedmi opravljanja funkcije poslanca je z določbo 2. odstavka prepovedano le članstvo v nadzornem odboru gospodarske družbe, ni pa podana prepoved za članstvo v nadzornem odboru javnega sklada.

Ob upoštevanju dikcije 2. odstavka 12. člena ZPos, po katerem poslancu ni prepovedano opravljanje nadzorne funkcije v javnem skladu, temveč le v gospodarski družbi, Komisija meni, da je poslanec Državnega zbora lahko član nadzornega sveta občinskega javnega sklada.

Enako velja za primer, ko je poslanec član Sveta ustanoviteljic medobčinskega javnega sklada Po 1. odstavku 12. člena ZPos poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Glede na to, da članstvo v svetu ustanoviteljic, ki je organ “sui generis“, ne sodi med pridobitne dejavnosti, se zanj ne more uporabljati določbe 20. člena ZPKor, na katerega napotuje 1. odstavek 12. člena ZPos. Upoštevaje navedene ugotovitve je poslanec Državnega zbora po mnenju Komisije lahko član Sveta medobčinskega javnega sklada.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 148
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar